Форма авторизації

postheadericon 2. Накази, Положення

СХВАЛЕНО Педагогічною радою КЗ «ЗДО №46 ВМР»

від 25.11.2021р. протокол №3

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ завідувача

КЗ «ДНЗ №46 ВМР» 25.11.2021р. № 288

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про внутрішню систему забезпечення якості освіти КЗ «ДНЗ 46 ВМР»

 

І. Загальні положення

1.1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти закладу дошкільної освіти комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад №46 Вінницької міської ради» (далі — Положення) розроблено відповідно до вимог Закону України “Про освіту”, стаття 41, Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти, затверджених Наказом Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 № 01-11/71 (далі — МР ДСЯО).

1.2. Педагогічна рада, як колегіальний орган управління закладу дошкільної освіти, формує систему та затверджує процедури внутрішньої системи забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності (Закон України “Про дошкільну освіту”, стаття 20).

1.3. Положення поширюється на всіх співробітників закладу дошкільної освіти, які здійснюють професійну діяльність у відповідності до трудових договорів, зокрема на працівників, які працюють за сумісництвом.

1.4. Термін дії даного Положення необмежений. Положення діє до затвердження нового.

1.5. Коригування змісту, зміни та доповнення до цього Положення вносяться директором закладу дошкільної освіти за згодою педагогічної ради.

1.6. Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти (далі — ВСЗЯО) забезпечує керівник закладу дошкільної освіти в межах наданих йому повноважень.

1.7. Критерії ефективності ВСЗЯО :

 • розвиток дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб та набуття нею базових якостей особистості;
 • ефективність професійної діяльності педагогічних працівників;
 • безпечність, доступність, комфортність, сприятливість умов для розвитку, виховання, навчання дітей та праці;
 • дієвість та якість системи управління закладом дошкільної освіти. 1.8. Компоненти ВСЗЯО:
 • стратегія (політика);
 • організаційно-функціональна структура;

 

 • процедури внутрішньої системи оцінювання якості освіти та освітньої діяльності;
 • умови якісної організації освітніх і управлінських процесів у закладі дошкільної освіти (освітнє середовище);
 • механізми оцінювання розвитку компетентності здобувачів освіти;
 • механізми оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників; • системи та процеси управління закладом дошкільної освіти, зокрема

інформаційні;

 • системи та механізми забезпечення академічної доброчесності.

1.9. У закладі дошкільної освіти використовуються Орієнтовні критерії та індикатори для самооцінювання освітніх та управлінських процесів ЗДО (далі -ОКІ), визначеними МР-ДСЯО, які є додатком 1 до цього Положення. Відповідальним                              за    проведення самооцінювання освітніх      і    управлінських процесів є керівник ЗДО.

1.10. Методами збору інформації є: опитування учасників освітнього процесу                     (анкетування,         індивідуальне         інтерв’ю,         фокус-групове дослідження);      спостереження (за         освітнім     середовищем,     організацією життєдіяльності, проведенням навчальнихзанять); вивчення документації ЗДО.

1.11. Самооцінювання якості       освітніх       та      управлінських       процесів відбувається з використанням рівнів: перший (високий), другий (достатній), третій (вимагає покращення), четвертий (низький).

1.12. Оцінювати рівень вивчення освітнього середовища за особисто обраним підходом до самооцінювання: кількісним, описовим або комбінованим, тобто поєднання кількісного й описового.

 

ІІ. Стратегія (політика) внутрішньої системи забезпечення якості освіти

 

2.1. Стратегія (політика) внутрішньої системи забезпечення якості освіти (далі — Політика) визначає мету й завдання її впровадження та принципи, на яких вона будується.

2.2. Мета Політики ВСЗЯО: гарантування якості дошкільної освіти здобувачів та формування довіри суспільства до закладу дошкільної освіти.

2.3. Завдання Політики ВСЗЯО:

 • сприяти оптимальному розвитку кожного вихованця, відповідно до його задатків, нахилів, здібностей,     індивідуальних,     психічних     та    фізичних особливостей, культурних потреб (відповідність якості освіти вихованців Базовому компоненту дошкільної освіти);
 • забезпечувати умови об’єктивного оцінювання професійної діяльності педагогів, їх безперервного професійного зростання та самореалізації;
 • актуалізувати питання створення мотивуючого освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації; сприяння розвитку партнерських відносин усіх учасників освітнього процесу;
 • розвивати інформаційнісистеми з метою максимального усунення ефекту неповноти і неточності інформації про якість освіти, як на етапі планування

 

освітніх результатів, так і на етапі оцінки ефективності освітнього процесу; знаходити найоптимальніші чинники впливу на результативність освітнього процесу та впроваджувати їх у дію.

2.4. Принципи Політики ВСЗЯО:

Дитиноцентризм. Головний суб’єкт, на якого спрямована освітня діяльність закладу, — дитина;

Автономність. Самостійність у визначення стратегії і напрямів розвитку закладу, виборі форм і методів організації освітнього процесу, які відповідають нормативно-правовим документам, Базовому компоненту дошкільної освіти;

Системність. Усі компоненти та функції системи управління діяльністю закладом дошкільної освіти взаємопов’язані, що створює взаємозалежність між ними;

Цілісність. Єдність усіх видів освітніх впливів на здобувача дошкільної освіти, їх підпорядкованості головній меті освітньої діяльності, яка передбачає всебічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання протягом життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності;

Вдосконалення. Потреба постійного вдосконалення освітнього процесу відповідно до зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, аналізу даних та інформації про результативність освітньої діяльності;

Партнерство. Взаємодія учасників освітнього процесу, побудована на довірі та повазі, зацікавленості до суб’єктів освітнього процесу, відповідно до їх поточних та майбутніх потреб, готовності до конструктивної співпраці для досягнення високої якості освітнього процесу;

Відкритість і прозорість. Процедури системи забезпечення якості освітньої діяльності відкриті та зрозумілі для учасників освітнього процесу;

гнучкість і адаптивність. Можливість відповідно до внутрішніх умов та зовнішніх впливів міняти методи управління якістю, отримувати зворотні зв’язки та різні комунікації;

Інноваційність. Здатність продукувати та впроваджувати нові, відсутні у практиці закладу ідеї, технології, методики, пов’язані із забезпеченням якості дошкільної освіти.

 

ІІІ. Організаційно-функціональна структура внутрішньої системи забезпечення якості освіти

 

 

3.1. Організаційно-функціональна структура ВСЗЯО — це суб’єкти, які здійснюють або включені у процеси оцінювання якості освіти та інтерпретації отриманих результатів: адміністрація закладу; тимчасові структури (творчі ініціативні групи педагогів, групи моніторингу); педагогічна рада.

3.1.1. Адміністрація закладу дошкільної освіти:

 • формує блок локальних актів, що регулюють функціонування ВСЗЯО закладу дошкільної освіти і додатків до них, представляє їх на засіданні

 

педагогічної ради, після схвалення педагогічною радою, керівник затверджує і контролює їх виконання;

 • готує пропозиції, спрямовані на вдосконалення ВСЗЯО у закладі дошкільної освіти, бере участь у заходах щодо змісту пропозицій;
 • організовує проведення у закладі дошкільної освіти контрольно-оцінних процедур;
 • забезпечує умови для підготовки педагогів закладу дошкільної освіти, батьків або інших законних представників дітей, громадських експертів до здійснення контрольно-оцінних процедур;
 • організовує та здійснює систему моніторингу якості освіти: збір, обробку (аналіз), зберігання та надання інформації про стан і динаміку розвитку на рівні закладу дошкільної освіти;
 • формує інформаційно-аналітичні матеріали за результатами оцінки якості освіти та надає інформацію про якість освіти на різні рівні системи управління (педагогічна рада, загальні збори колективу тощо);
 • ухвалює управлінські рішення щодо розвитку якості освіти на основі аналізу результатів, отриманих в процесі реалізації ВСЗЯО.

3.1.2. Тимчасові структури (творчі ініціативні групи педагогів, група моніторингу):

 • розробляють або формують методики оцінки якості освіти за напрямами діяльності закладу дошкільної освіти: параметри, критерії та показники, методи та форми;
 • беруть участь в експертизі динаміки розвитку вихованців та рівня професійної компетентності педагогів закладу дошкільної освіти;
 • формують пропозиції для адміністрації з вироблення управлінських рішень за результатами внутрішньої оцінки якості освіти на рівні закладу дошкільної освіти.

3.1.3. Педагогічна рада:

 • діє в межах повноважень, визначених нормативно-правовими актами;
 • розглядає, оцінює основнінапрями діяльностізакладудошкільноїосвіти; · ухвалює рішення щодо питань:

üфункціонування закладу дошкільної освіти, оновлення змісту освіти в зв’язку з появою нових стандартів освіти;

üпідвищення       рівня       професійних компетентностей педагогів       через впровадження нових освітніх технологій;

üпідвищення якості освіти на основі аналізу результатів, отриманих у процесі оцінки якості.

 

ІV. Процедури внутрішньої системи оцінювання якості освіти та освітньої діяльності

 

 

4.1. Процедурами ВСЗЯО є внутрішній контроль якості освітньої діяльності (далі— Контроль) та внутрішній моніторинг якості освіти (далі — Моніторинг), які дають змогу здійснювати систематичний аналіз якості організації освітнього

 

процесу, його ресурсного забезпечення, результатів. Процедури ВСЗЯО спрямовані на:

 • удосконалення освітнього процесу,     спрямованого      на     розвиток компетентностей здобувачів освіти;
 • формування системи методичного супроводу педагогічних працівників, яка сприяє підвищенню їхньої професійної кваліфікації й забезпеченню їх академічної свободи;
 • забезпечення й удосконалення необхідних умов для якісної організації освітніх і управлінських процесів, підтримки здобувачів освіти;
 • визначеність системи планування та організації діяльності закладу дошкільної освіти; ефективність кадрової політики; прозорість та інформаційна відкритість діяльності закладу дошкільної освіти (розвиток інформаційних систем); дієвість та конструктивність рішень колегіального органу управління та органів громадського самоврядування.

4.2. Процедура Контролю у закладі дошкільної освіти визначається логічним та доцільним об’єднанням його видів (тематичний, підсумковий, фронтальний, оперативний) та змісту.                              Під    час планування контролю застосовується технологічний прийом — розробляються циклограми, відповідно до методичних рекомендації.

4.3. Процедура Моніторингу будується відповідно до визначених у закладі дошкільної освіти напрямів.

4.4. Для процедури Контролю та Моніторингу з урахуванням напрямів, тем та змісту добираються доцільні методи (1.10) та джерела отримання інформації.

4.5. Моніторинг є методом та формою Контролю.

4.6. Результати процедур Контролю та Моніторингу оприлюднюються у формі:

 • аналітичної довідки на засіданні педагогічної ради;
 • звіту керівника на загальних зборах (конференції) колективу;
 • проблемного аналізу — комплексне самооцінювання функціонування та розвитку закладу дошкільної освіти — у Стратегії розвитку;
 • аналізу підсумків діяльності ЗДО за навчальний рік та літній період — щорічне самооцінювання — у Плані роботи закладу дошкільної освіти на навчальний рік та літній період.

4.7. Комплексне самооцінювання функціонування та розвитку закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до ОКІ (МР ДСЯО). Проблемний аналіз комплексного самооцінювання є основою для розроблення Стратегії розвитку закладу (здійснюється один раз на три роки).

4.8. Щорічне самооцінювання підсумків діяльності закладу дошкільної освіти за навчальний рік та літній період здійснюється за блоковою системою аналізування. Підсумковий аналіз є першим розділом Плану роботи закладу дошкільної освіти на навчальний рік та літній період та основою для його розроблення.

4.9. План роботи закладу дошкільної освіти на навчальний рік та літній період є програмою реалізації процедур ВСЗЯО.

 

4.10. Документи та матеріали, які засвідчують системність реалізації процедур ВСЗЯО.

4.10.1. Документи:

 • Стратегія розвитку закладу дошкільної освіти на три роки;
 • План роботи закладудошкільноїосвіти на навчальний рік та літній період; · План роботи педагога щодо організації освітнього процесу;
 • Протоколи педагогічної ради, загальних зборів колективу тощо; · Накази керівника.

4.10.2. Матеріали:

 • проблемний (комплексний) аналіз — довідка;
 • аналіз підсумків діяльності ЗДО на навчальний рік та літній період; · циклограма внутрішнього контролю ЗДО на навчальний рік;
 • методика(и) моніторингових досліджень за напрямами діяльності.

 

 1. Умови якісної організації освітніх і управлінських процесів у закладі дошкільної освіти (освітнє середовище)*

 

5.1. Для якісної організації освітнього процесу у закладі дошкільної освіти забезпечуватимуться     необхідні     умови:     матеріально-технічні,     навчально-методичні; психолого-педагогічні, медико-соціальні та інклюзивної освіти (можна використати варіант, запропонований в ОКІ, див. додаток 1)

5.1.1. Матеріально-технічні умови. Відповідність будівлі, приміщень та території                    вимогам     щодо    безпечності,     доступності,      комфортності     та оснащеності; дотримання вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій.

5.1.2. Навчально-методичні умови.     Створення освітнього простору групових приміщень та інших основних приміщень, яке забезпечує реалізацію завдань освітньої програми та мотивує здобувачів дошкільної освіти до оволодіння                      різними видами компетентності; є безпечним, доступним, комфортним.

5.1.3. Психолого-педагогічні умови. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації; в якому спрямована робота з надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу та організації ефективної співпраці з                                              працівниками з питань підтримки психологічного комфорту у закладі та забезпечення емоційного благополуччя здобувачів дошкільної освіти.

5.1.4. Медико-соціальні умови. Забезпечення ефективного      механізму медичного обслуговування здобувачів дошкільної освіти; організації системи роботи з фізичного розвитку та зміцнення здоров’я здобувачів дошкільної освіти; якісного харчування здобувачів дошкільної освіти.

5.1.5. Умови інклюзивної освіти. Створення освітнього середовища, в якому реалізуються права дітей з особливими освітніми потребами на освіту, їх соціальна адаптація та підготовка до отримання наступного рівня освіти.

 

5.2. Критерії комплексного самооцінювання наявності необхідних умов для             якісної       організації       освітнього       процесу       (далі       —      Умови) визначаються відповідно до визначених умов.

5.3. З метою системного щорічного самооцінювання умов формуються циклограми (технологічні картки), в яких визначено критерії відповідно до законодавчих актів з цих питань, та     які є робочим документом керівника закладу дошкільної освіти.

5.4. Оперативна інформація про забезпечення Умов висвітлюється на виробничих нарадах, загальних зборах колективу.

5.5. Узагальнена інформація про забезпечення Умов обговорюється під час засідань педагогічної ради, інших органів самоврядування.

5.6. Документи, які засвідчують проведення процедур оцінювання щодо забезпечення Умов:

 • Стратегія розвитку закладу дошкільної освіти (комплексний аналіз);
 • План роботи закладу дошкільної освіти на навчальний рік та літній період (щорічний аналіз);
 • Акти готовності;
 • Протоколи засідань педагогічної ради, інших органів самоврядування; · Накази керівника.

 

VІ. Механізми та процеси оцінювання розвитку здобувачів дошкільної освіти

 

 

6.1. Моніторинг індивідуального розвитку здобувачів дошкільної освіти дає змогу визначити рівень їх компетентності відповідно до змісту освітніх напрямів Базового компонента дошкільної освіти: рухова і здоров’язбережувальна, особистісна, предметно-практична та технологічна, сенсорно-пізнавальна, логіко-математична та дослідницька, природничо-екологічна, ігрова, соціально-громадянська, мовленнєва, художньо-мовленнєва, мистецько-творча.

6.2. Очікувані результати навчання здобувачів дошкільної освіти містяться (визначені) в освітній(іх) програмі(ах), за якою(ими) організовано освітній процес у закладі дошкільної освіти (ст. 23 Закону України «Про дошкільну освіту»).

6.3.    Методику      моніторингу      індивідуального     розвитку     здобувачів дошкільної освіти — процеси, параметри, критерії, інструменти та методи — затверджує педагогічна рада строком на п’ять років, зберігається в групах і методичному кабінеті у теках відповідно до вікової категорії здобувачів освіти.

6.4. Періодичність проведення моніторингу — два рази на рік:

 • на початку навчального року (жовтень) — проводиться з метою виявлення рівня розвитку дітей і коригування освітнього процесу по розділах освітньої програми з тими дітьми, які можуть успішно освоювати освітню програму, але потребують індивідуальної роботи;
 • у кінці навчального року (квітень — травень) — з метою порівняльного аналізу результатів на початок і кінець року.

 

Можливе додаткове обстеження (в січні) особливостей динаміки розвитку тієї чи тієї дитини.

6.5. Інформація, отримана у процесі моніторингу з подальшим її аналізом, є основою для ухвалення управлінських рішень про підвищення ефективності освітнього процесу.

6.6. Моніторинг проводять вихователі, «вузькі» фахівці — музичний керівник, інструктор з фізичного виховання, вчитель-логопед. Психологічну діагностику розпізнавання психічних процесів, станів, рис і якостей особистості проводить практичний психолог, стану фізичного здоров’я здійснює медичний персонал закладу. За потребою діагностичні процедури може проводити вихователь-методист закладу дошкільної освіти.

6.7. Педагоги аналізують результати моніторингу, визначають рівень ефективності педагогічних впливів стосовно кожної дитини, вибудовують картину індивідуальної траєкторії розвитку і оцінюють єдину картину в віковій групі загалом. Роблять висновки і розробляють своєчасні коригувальні дії.

Підсумки Моніторингу дають можливість бачити індивідуальні та групові результати     організованого     педагогами     освітнього     процесу.     Оброблені результати такого аналізу є основою конструювання освітнього процесу на новий навчальний рік, виведення річних завдань тощо.

6.8. Вихователь-методист на основі висновків педагогів розробляє аналітичну довідку, в якій визначає причини недостатньо високого рівня освоєння                  програмного     матеріалу     за    освітніми     напрямами;     формулює рекомендації щодо вдосконалення освітнього процесу на новий навчальний рік та особливостей коригування перспективного плану освітнього процесу у групах.

6.9. Аналітична довідка за результатами Моніторингу вводиться у склад підсумкового аналізу діяльності закладу дошкільної освіти за навчальний рік, обговорюється на засіданні педагогічної ради, що впливає на визначення річних завдань діяльності на новий навчальний рік.

6.10. Проведення процедур Моніторингу, обговорення їх результатів у формі психолого-педагогічного консиліуму фіксуються у Плані роботи закладу дошкільної освіти.

 

VІІ. Механізми та процеси оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників

 

7.1. Оцінювання професійної діяльності педагогів відбуваються під час атестаційного та міжатестаційного періоду.

7.2. Оцінювання професійної діяльності педагогів під час атестаційного періоду.

7.2.1. Атестаційний період визначається навчальним роком, в який передбачена атестація педагогічного працівника. У цей період відповідно до індивідуального плану підготовки та проходження атестації здійснюється система заходів, спрямованихна комплексне оцінювання педагогічноїдіяльності педагогічних працівників, яке передбачає розгляд матеріалів з досвіду роботи,

 

вивчення необхідної документації, порівняльний аналіз результатів діяльності впродовж усього періоду від попередньої атестації. Необхідною умовою об’єктивного                         оцінювання      є    комплексний     аналіз     освітнього     процесу, організованого педагогом, який атестується, вивчення думки батьків та колег тощо.

7.2.2.    Характеристика     діяльності     педагога     відповідної     кваліфікації визначається відповідно до Порядку підвищення кваліфікації.

7.2.3. Педагог, який атестується, здійснює самоаналіз професійної діяльності                    за    критеріями,      визначеними     з    урахуванням     критерій     та індикаторів додатку 1 до Методичних рекомендацій ДСЯО:

 • особливості планування освітнього процесу (форми, види, зміст, ступінь самостійності);
 • створення динамічного предметно-просторового       розвивального середовища, спрямованого на розвиток компетентностей дітей;
 • застосування сучасних технологій та методик в освітньому процесі, спрямованих на оволодіння дітьми компетентностями та наскрізними уміннями;
 • створення та використання власних освітніх освітніх ресурсів;
 • забезпечення умов емоційного     благополуччя     та    комфортного перебування дітей у групі;
 • створення соціальних ситуацій розвитку дитини (активізація спілкування дитини з дорослими та однолітками, розвиток мовленнєвих та комунікативних навичок);
 • результативність організації освітнього процесу (динаміка розвитку базових якостей дітей);
 • забезпечення власного професійного розвиткута підвищення кваліфікації (у тому числі участь у методичній роботі закладу);
 • партнерська взаємодія з педагогічними працівниками
 • співпраця з батьками та сприяння до зворотного зв’язку (рівень та форми залучення в освітній процес).

7.2.4. Діагностичний матеріал оцінювання індивідуального розвитку професійної компетентності педагога — процеси, параметри, критерії, інструменти та методи — затверджує педагогічна рада строком на п’ять років, зберігається у методичному кабінеті.

7.3.           Оцінювання            професійної            діяльності            педагогів у міжатестаційний період.

7.3.1.           Оцінювання            професійної            діяльності            педагогів у міжатестаційний період відбувається відповідно до Плану роботи закладу дошкільної освіти на навчальний рік та літній період у процесі тематичного, підсумкового, оперативного контролю.

7.3.2. Критерії та методи оцінювання професійної діяльності педагогів під час тематичного контролю розробляються у партнерській взаємодії з педагогами закладу з урахуванням обсягу та змісту теми вивчення. Матеріали зберігаються у методичному кабінеті.

7.3.3. Під час підсумкового контролю за результатами діяльності закладу за навчальний рік здійснюється анкетування педагогів з метою визначення їхніх

 

професійних потреб, прогнозування методичної роботи, що дає змогу розробити індивідуальний проєктний план розвитку професійної компетентності для кожного педагога та окреслити пріоритети діяльності закладу на наступний навчальний рік.

7.3.4. Методика формування індивідуального проєктного плану розвитку професійної компетентності педагога як форма самоаналізу здійснюється відповідно                     до    методичних     рекомендацій     (розроблених     у    закладі     чи запропонованих уфаховихджерелах), запотребою затверджує педагогічна рада.

7.3.5. Анкети педагогівдляпрогнозуванняметодичноїроботи та узагальнені матеріали індивідуальних проєктних планів розвитку педагогів зберігаються у методичному кабінеті.

7.4. Результатом оцінювання професійної компетентності педагога в атестаційний період є підсумки атестації відповідно до Порядку підвищення кваліфікації. Результатом оцінювання у міжатестаційний період є — визначення динаміки                     розвитку       професійної       компетентності       педагога, побудова індивідуального проєктного плану      розвитку      професійної      компетентності педагога на навчальний рік, в якому передбачена цілеспрямована методична допомога.

7.5. Документи, які засвідчують проведення процедур оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників:

 • План роботи закладудошкільноїосвіти на навчальний рік та літній період; · Індивідуальний план підготовки та проходження атестації;
 • Протоколи засідань педагогічної ради, атестаційної комісії; · Накази керівника.

 

VІІІ. Системи та процеси управління закладом дошкільної освіти

 

8.1. Система управління закладом дошкільної освіти складається з функцій (аналізування – інформаційно-аналітична, мотиваційно-цільова; планування

планово-прогностична; організаційна – координувально-виконавська; контрольна – оцінювально-діагностична; регулювальна – регулювально-корекційна), які взаємопов’язані та передбачають основні наскрізні процеси.

8.2. Критеріями якості наскрізних процесів управління є:

 • визначеність системи планування та організації діяльності закладу дошкільної освіти;
 • ефективність кадрової політики;
 • прозорість та інформаційна відкритість діяльності закладу дошкільної освіти (розвиток інформаційних систем);
 • діяльність та конструктивність рішень колегіального органу управління та органів громадського самоврядування.

8.2.1. Визначеність системи планування та організації діяльності закладу дошкільної освіти.

8.2.1.1 Сформована Стратегія розвитку закладу дошкільної освіти, яка відповідає особливостям та умовам діяльності закладу, є структурованою за

 

блоками чи напрямами діяльності, чіткою й вимірюваною, в якій відстежується перспективність та спрямованість на підвищення якості освітньої діяльності.

Про результати реалізації Стратегії розвитку звітує керівник на засіданні педагогічної ради, загальних зборах (конференції) колективу. Проєкт нової Стратегії розвитку розробляє творча група учасників освітнього процесу на основі комплексного самооцінювання, проєкт обговорюється та схвалюється на засіданні педагогічної ради, затверджує керівник.

8.2.1.2. Сформована тактика діяльності — План роботи закладу дошкільної освіти на навчальний рік та літній період (можуть формуватися окремими планами):

 • враховані визначені у Стратегії розвитку перспективні заходи;
 • побудована на засадах         аналізу         підсумків          діяльності (щорічного самооцінювання) закладу дошкільної освіти за минулий період;
 • структура та зміст висвітлює систему діяльності усіх структур закладу на вирішення річних завдань, процесів його якісного функціонування та розвитку;
 • до розроблення залучено працівників закладу та батьків здобувачів дошкільної освіти.

Результати роботи закладу відповідно Плану розглядаються на засіданнях педагогічної ради. План обговорюється та схвалюється на засіданні педагогічної ради, затверджує керівник.

8.2.1.3. Визначена система планування освітнього процесу усіх педагогів закладу дошкільної освіти. Види, форма та особливості змістових компонентів планів педагогів сформовано у методичних рекомендаціях чи у Положенні про планування освітнього процесу, схвалених педагогічною радою.

8.2.2. Ефективність кадрової політики:

 • укомплектованість кадрами, освітній рівень педагогів; рівень кваліфікації (динаміка зростання числа працівників, які пройшли курси підвищення кваліфікації); динаміка зростання професійної компетентності, категорійності;
 • створення умов для постійного підвищення кваліфікації, впровадження педагогічними працівниками інновацій в освітній процес, залучення до участі педагогів у експериментальній діяльності;
 • обговорення питань підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи на засіданні педагогічної ради;
 • цілеспрямований методичний супровід професійного зростання педагогів; · відзначення, матеріальне та     моральне     заохочення      педагогічних

працівників до підвищення якості освітньої діяльності;

 • координування діяльності та взаємин педагогів щодо прийняття та реалізації рішень, делегування окремих функцій управління;
 • формування та розвиток корпоративної культури, відображення у нормативних документах: Правилах внутрішнього розпорядку, Колективному договорі.

8.2.3. Прозорість та інформаційна відкритість діяльностізакладудошкільної освіти.

8.2.3.1. Сформованість системи інформаційного забезпечення управління закладом дошкільної освіти (наявність бази даних про вихованців та працівників

 

закладу, використання системи електронного документообігу, застосування технологічних карт для збору, аналізу інформації та прийняття управлінського рішення відповідно до визначених в Положенні критеріїв).

8.2.3.2. Наявність та використання загальнодоступних інформаційних ресурсів (стенди, сайт). Зміст інформації про діяльність є відповідним вимогам законодавства. Інформація регулярно поповнюється й вчасно оновлюється.

8.2.3.3. Наявність форм зворотного зв’язку, які вчасно обробляються та враховуються у діяльності

8.2.4. Діяльність та конструктивність рішень колегіального органу управління та органів громадського самоврядування: педагогічна рада, загальні збори (конференція) колективу, виробнича нарада, батьківська рада (далі -Органи)

8.2.4.1. Органи діють відповідно до вимог законодавства.

8.2.4.2. Освітні та соціальні ініціативи, висунуті чинними органами, підтримуються керівництвом.

 

ІХ. Забезпечення академічної доброчесності

 

9.1.     Педагогічні      працівники       дотримуються       вимог      академічної доброчесності:

 • посилаються на джерела інформації, якщо використано сторонні ідеї, розробки, твердження, відомості;
 • виконують норми законодавства про авторське право й суміжні права; · надають достовірну інформацію про —
 • методики й результати досліджень, • джерела використаної інформації,
 • власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність; • визначають дотримання академічної доброчесності дітьми;
 • об’єктивно оцінюють результати освітнього процесу та якості дошкільної освіти дітей.

9.2. Педагогічні працівники обізнані щодо видів порушення академічної доброчесності:

обман — неправдиве інформування щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу —

академічний плагіат — представлення результатів наукової діяльності інших осіб як результатів власного дослідження, а також відтворення текстів інших авторів без зазначення авторства;

самоплагіат —    представлення     своїх     уже    опублікованих     наукових результатів як нових;

фабрикація — вигадування інформації, що використовується в освітньому процесі;

фальсифікація — зміна чи модифікація інформації, яка стосується освітнього процесу;

списування — використання під час письмових робіт зовнішніх джерел інформації, крім дозволених;

 

хабарництво — надання або отримання коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ чи пропозиція щодо цього, щоб отримати переваги в освітньому процесі;

необ’єктивне оцінювання — свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання.

9.3.    Відповідальність      педагогічних      працівників     щодо     порушення академічної доброчесності, яка встановлена Законом України «Про освіту»:

– позбавляються педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

– отримують відмову у присвоєнні педагогічних звань та категорій;

– втрачають право працювати у деяких закладах або займати деякі посади.

 

Додаток 1

до Методичних рекомендацій

з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти

 

Орієнтовні критерії та індикатори для самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу дошкільної освіти

 

 

Вимога/прав ило організації

освітніх і управлінських процесів у закладі дошкільної освіти 1

Критерії оцінювання

 

 

 

 

 

2

Індикатори оцінювання

 

 

 

 

 

3

Методи збору інформації

 

 

 

 

 

4

 

І. Напрям оцінювання «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти»

 

1.1.                   Створення комфортних, безпечних, доступних                      та нешкідливих             умов розвитку,        виховання, навчання дітей та праці

1.1.1.                       Будівлі, приміщення,         споруди, обладнання і територія закладу дошкільної освіти єбезпечними,доступними та комфортними

1.1.1.1. Улаштування території закладу дошкільної освіти та розташування основних приміщень є раціональним та безпечним

1.1.1.2. У закладі дошкільної освіти забезпечується            архітектурна доступність території та приміщень будівлі

1.1.1.3. У закладі дошкільної освіти забезпечуються розумні пристосування для дітей з особливими освітніми потребами (у разі наявності таких дітей) 1.1.1.4. У закладі дошкільної освіти облаштовані       та       використовується ресурсна          кімната           для      проведення відповідних     занять     зі     здобувачами

1.1.1.1.         Спостереження         (освітнє середовище)

 

 

1.1.1.2.         Спостереження         (освітнє середовище)

 

 

1.1.1.3.         Спостереження         (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків)

 

1.1.1.4.         Спостереження         (освітнє середовище)

Опитування       (анкетування       батьків, педагогічних працівників)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Заклад дошкільної освіти           забезпечений приміщеннями                       з необхідним обладнанням для  забезпечення освітнього     процесу     та життєдіяльності здобувачів        дошкільної освіти відповідно до типу та профілю закладу

1.1.3. Працівники закладу дошкільної  освіти обізнані       з       вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної              безпеки, правилами поведінки в умовах          надзвичайних ситуацій і дотримуються їх

1.1.4.           У           закладі дошкільної                освіти створено       умови       для якісного            харчування

дошкільної      освіти      з      особливими освітніми потребами (у разі наявності) 1.1.1.5. У закладі дошкільної освіти забезпечується комфортний повітряно-тепловий режим, належне освітлення, водопостачання,              водовідведення, опалення,     прибирання     території           та приміщень, дотримуються санітарно-гігієнічні вимоги

1.1.2.1. У закладі дошкільної освіти обладнання     основних       приміщень відповідає     зросту                           та     віку        дітей, санітарно-гігієнічним вимогам

1.1.2.2. У закладі дошкільної освіти приміщення для роботи із здобувачами дошкільної        освіти                            забезпечено необхідним обладнанням, іграшками, посібниками у відповідності до освітніх програм, типу та профілю закладу 1.1.3.1. У закладі дошкільної освіти проводяться     навчання/інструктажі            з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій

1.1.3.2. Працівники закладу дошкільної освіти   дотримуються            вимог  щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій

1.1.4.1. У закладі дошкільної освіти забезпечено     різноманітне,  безпечне, корисне та збалансоване харчування, що відповідає потребам усіх здобувачів дошкільної освіти

 

1.1.1.5.         Спостереження         (освітнє середовище)

Опитування       (анкетування       батьків, працівників, педагогічних працівників) Вивчення документації

 

 

1.1.2.1.         Спостереження         (освітнє середовище)

Опитування (анкетування медичних та педагогічних працівників)

1.1.2.2.         Спостереження         (освітнє середовище)    Вивчення       документації Опитування       (анкетування    батьків, педагогічних працівників)

 

 

1.1.3.1.         Вивчення         документації Опитування (анкетування працівників закладу дошкільної освіти)

 

 

1.1.3.2.         Спостереження         (освітнє середовище)

Опитування (анкетування працівників закладу дошкільної освіти)

 

1.1.4.1.         Вивчення         документації Опитування       (анкетування            батьків, медичних працівників) Спостереження (освітнє середовище)

 

здобувачів        дошкільної освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5.           У           закладі дошкільної                освіти створено       умови       для фізичного     розвитку            та зміцнення              здоров’я здобувачів        дошкільної освіти

1.1.4.2. У закладі дошкільної освіти дотримуються виконання натуральних норм харчування

1.1.4.3. У закладі дошкільної освіти харчування     здобувачів      дошкільної освіти здійснюється з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог

1.1.4.4. Організація харчування узакладі дошкільної освіти сприяє формуванню культурно-гігієнічних                                                       навичок здобувачів дошкільної освіти

1.1.5.1. У закладі дошкільної освіти забезпечується медичне обслуговування дітей,     у          разі               потреби     надається невідкладна домедична допомога 1.1.5.2. У закладі дошкільної освіти проводяться профілактичні та оздоровчі заходи

 

1.1.5.3. У закладі дошкільної освіти вживаються заходи щодо дотримання протиепідемічного режиму

 

 

1.1.5.4. У закладі дошкільної освіти проводиться    санітарно-просвітницька робота з усіма учасниками освітнього процесу з питань здорового способу життя,        загартування,                раціонального харчування

1.1.5.5. У закладі дошкільної освіти проводиться    фізкультурно-оздоровча робота у різних організаційних формах

1.1.4.2.         Вивчення         документації Опитування     (анкетування  медичних працівників)

1.1.4.3.         Вивчення         документації Опитування     (анкетування  медичних працівників)

Спостереження (освітнє середовище) 1.1.4.4.      Вивчення        документації Опитування       (анкетування                         батьків, педагогічних                         працівників) Спостереження (освітнє середовище) 1.1.5.1.            Вивчення        документації Спостереження (освітнє середовище) Опитування       (анкетування       батьків, працівників закладу дошкільної освіти) 1.1.5.2.    Вивчення                     документації Спостереження (освітнє середовище) Опитування       (анкетування                     батьків, працівників закладу дошкільної освіти) 1.1.5.3.   Вивчення       документації Спостереження (освітнє середовище) Опитування       (анкетування            батьків, працівників, медичних та педагогічних працівників)

1.1.5.4.         Вивчення         документації Спостереження (освітнє середовище) Опитування       (анкетування                         батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)

 

1.1.5.5.Вивчення                  документації Спостереження (освітнє середовище) Опитування (анкетування педагогічних та медичних працівників)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.                   Створення освітнього середовища, вільного від будь- яких форм      насильства                         та дискримінації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Формування інклюзивного, безпечного, розвивального, мотивуючого освітнього простору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Заклад дошкільної освіти планує та реалізує діяльність          щодо запобігання        будь-яким проявам       дискримінації, булінгу запобігання йому

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.           У           закладі дошкільної                освіти створено       умови       для навчання,        реабілітації, соціальної           адаптації, інтеграції в суспільство здобувачів        дошкільної освіти      із      особливими освітніми потребами

1.1.5.6. У закладі дошкільної освіти наявне фізкультурно-спортивне обладнання та інвентар для розвитку рухових якостей здобувачів дошкільної освіти

1.1.5.7. У закладі дошкільної освіти здійснюється    медико-педагогічний контроль за організацією фізичного виховання

1.2.1.1. Керівник та працівники закладу дошкільної освіти дотримуються вимог нормативно-правових документів щодо виявлення        ознак     булінгу,           іншого насильства та

1.2.1.2. У закладі дошкільної освіти розроблено та виконується план заходів із запобігання проявам дискримінації та булінгу, інших форм насильства, вчасно реагують на звернення щодо таких проявів,    у разі потреби    надається психолого-соціальна підтримка

1.2.1.3. Працівники та батьки вважають освітнє середовище    безпечним      і психологічно комфортним

1.3.1.1. У закладі дошкільної освіти забезпечується            корекційна спрямованість освітнього процесу (у разі потреби)

1.3.1.2. У закладі дошкільної освіти забезпечується проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-          розвиткових   занять (послуг) здобувачам дошкільної освіти з особливими освітніми потребами, що

1.1.5.6.         Спостереження         (освітнє середовище)

 

 

 

1.1.5.7.         Вивчення         документації Опитування (анкетування педагогічних та медичних працівників)

 

1.2.1.1.         Вивчення         документації Опитування (анкетування працівників, педагогічних та медичних працівників)

 

 

1.2.1.2.         Вивчення         документації Опитування       (анкетування            батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)

 

 

 

1.2.1.3.       Опитування       (анкетування батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)

1.3.1.1.         Вивчення          документації Спостереження (освітнє середовище)

 

 

1.3.1.2.         Вивчення         документації Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Заклад дошкільної освіти           взаємодіє        із батьками            здобувачів дошкільної     освіти  із особливими         освітніми потребами,         фахівцями інклюзивно-ресурсного центру,     залучає їх     до необхідної         підтримки дітей під час здобуття дошкільної освіти (у разі наявності           здобувачів освіти       з       особливими освітніми потребами)

 

 

 

 

 

 

1.3.3. Освітнє середовище закладу дошкільної освіти забезпечує                           реалізацію завдань       програми        та

визначені індивідуальною програмою розвитку (у разі потреби)

1.3.1.3. У закладі дошкільної освіти налагоджено роботу з питань навчання дітей      із                особливими                освітніми потребами          (створено          команди психолого-педагогічного        супроводу, розроблено      індивідуальні    програми розвитку),                            відстежується результативність діяльності тощо (за потребою)

1.3.2.1. У закладі дошкільної освіти індивідуальні  програми       розвитку розробляються за участі батьків та створюються     умови           для     залучення асистента дитини в освітній процес (за потребою)

1.3.2.2. У закладі дошкільної освіти асистент          вихователя     допомагає педагогам     в                        організації     освітнього процесу, співпрацює та залучає дітей з особливими освітніми потребами до різних видів діяльності

1.3.2.3. У закладі дошкільної освіти забезпечується співпраця з інклюзивно-ресурсним                           центром,        навчально-реабілітаційним центром чи іншими закладами щодо супроводута підтримки здобувачів       дошкільної          освіти  з особливими освітніми потребами 1.3.3.1.                  Предметно-просторове розвивальне середовище, створене в основних         приміщеннях         закладу дошкільної освіти, відповідає віковим

 

1.3.1.3.Спостереження                 (освітнє середовище)    Вивчення     документації Опитування (анкетування педагогічних та медичних працівників)

 

 

 

 

 

 

1.3.2.1.         Вивчення         документації Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)

 

 

 

1.3.2.2.         Вивчення         документації Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)

 

 

 

1.3.2.3.         Вивчення         документації Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)

 

 

 

 

 

1.3.3.1.         Спостереження         (освітнє середовище)

Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

мотивує             здобувачів                           особливостям здобувачів дошкільної дошкільної      освіти      до                           освіти та сприяє формуванню у них оволодіння             різними                           різних видів компетенцій

видами компетенцій                1.3.3.2. Добір іграшок, посібників та                           1.3.3.2. Спостереження                           (освітнє обладнання      для                           формування                    й                           середовище)

облаштування предметно- просторового                                                        Опитування (анкетування педагогічних розвивального середовища у закладі                                                        працівників)

дошкільної                              освіти           відповідає встановленим вимогам

ІІ. Напрям оцінювання «Здобувані дошкільної освіти.

Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду»

2.1. Дотримання вимог      2.1.1.           У           закладі      2.1.1.1.     Заклад     дошкільної      освіти                       2.1.1.1.              Вивчення    документації Базового          компонента         дошкільної                освіти             здійснює         освітній         процес         за        Опитування (анкетування педагогічних дошкільної освіти                   реалізується           Базовий      програмами,          затвердженими          в                       працівників)

компонент        дошкільної      установленому порядку

освіти                                         2.1.1.2. Організація освітнього процесу                             2.1.1.2.                  Вивчення документації у закладі дошкільної освіти сприяє                             Спостереження                      (організація набуттю                       дитиною                             різних                             життєдіяльності здобувачів дошкільної компетентностей відповідно до освітніх                    освіти)       Опитування         (анкетування ліній,         визначених         інваріантною                             педагогічних працівників)

складовою                          Базового        компонента дошкільної освіти

2.1.1.3. У закладі дошкільної освіти                           2.1.1.3.   Вивчення                           документації створюються                           умови     для     реалізації                           Спостереження (освітнє середовище) варіативної         складової         Базового             Опитування       (анкетування      батьків, компонента дошкільної освіти,        для     педагогічних працівників) впровадження                         додаткових

організаційних                 форм        освітнього процесу — гуртки, студії, секції (за згодою                 батьків     та     з     урахуванням індивідуальних                    особливостей здобувачів дошкільної освіти)

 

2.1.2.           У           закладі      2.1.2.1. У закладі дошкільної освіти                    2.1.2.1. Вивчення  документації дошкільної                освіти                    здійснюється аналіз стану освітньої               Опитування (анкетування педагогічних здійснюється внутрішній           діяльності,                    приймаються         відповідні       працівників)

моніторинг        стану        і      управлінські рішення результатів           освітньої

діяльності

2.2.                 Організація       2.2.1.           У           закладі      2.2.1.1.    Розпорядок     дня    здобувачів                       2.2.1.1.Вивчення                 документації життєдіяльності              дошкільної                освіти                       дошкільної освіти у вікових групах        Спостереження                      (організація здобувачів      дошкільної      забезпечено     дотримання      відповідає гігієнічним нормам щодо                       життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти у закладі             вимог до розпорядку дня                 тривалості сну,                організації різними            освіти)      Опитування                       (анкетування

та навчання, організації      видами діяльності та відпочинку, у тому                                           педагогічних працівників, батьків) життєдіяльності, рухової      числі навчальних занять, тривалості

активності дітей перебування на свіжомуповітрі, рухової активності, кратності приймання їжі

2.2.1.2. Гранично допустиме навчальне                                                               2.2.1.2.                                                           Вивчення                                                      документації навантаження на здобувача дошкільної                                                 Спостереження                      (організація освіти у закладі дошкільної освіти                                                 життєдіяльності здобувачів дошкільної відповідає віковій групі                                                                освіти)       Опитування                                                      (анкетування

педагогічних працівників) ІІІ. Напрям оцінювання «Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти»

3.1.Ефективність                    3.1.1.                Педагогічні     3.1.1.1. Форми та види планів педагогів                                 3.1.1.1. Вивчення документації планування                              працівники          планують      з організації освітнього процесу у

педагогічними                         свою                  діяльність,                        закладі             дошкільної         освіти працівниками           своєї      аналізують                         її                        розглядаються         та         схвалюються діяльності       та      якість      результативність                        педагогічною радою

організації        освітнього                                                         3.1.1.2. Педагогічні працівники закладу             3.1.1.2. Вивчення документації процесу                                                                                      дошкільної освіти планують освітній

процес,                 об’єктивно    оцінюють     його результативність

3.1.2.                Педагогічні     3.1.2.1.         Педагогічні         працівники                         3.1.2.1.    Спостереження    (організація працівники застосовують   володіють       знаннями       про                       вікові,                         життєдіяльності здобувачів дошкільної сучасні      технології        та             фізіологічніта психологічніособливості                         освіти)       Опитування       (анкетування методики в освітньому       дітей, їх індивідуальні можливості та      педагогічних працівників)

процесі,     спрямовані на      потреби,       гнучко       та       варіативно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників

оволодіння    здобувачами дошкільної                освіти ключовими компетентностями         та наскрізними уміннями

 

 

 

 

 

 

3.1.3.                Педагогічні працівники створюють та використовують           освітні ресурси

 

 

3.1.4.           У           закладі дошкільної освіти мовою освітнього      процесу           є державна мова

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.                Педагогічні працівники забезпечують власний          професійний розвиток     і                         підвищення кваліфікації

3.2.2.                 Педагогічні працівники            діляться

застосовують        форми       та       методи організації освітнього процесу

3.1.2.2.         Педагогічні         працівники застосовують                     інформаційно-комунікаційні    та         комунікативні технології

3.1.2.3.         Педагогічні         працівники застосовують технології формування у здобувачів дошкільної освіти соціально доцільної поведінки

3.1.3.1.         Педагогічні         працівники створюють та використовують власні освітні ресурси (методичні розробки, презентації, блоги, веб- сайти тощо), мають публікації професійної тематики та оприлюднені методичні розробки 3.1.4.1. Працівники закладу дошкільної освіти         сприяють         популяризації державної мови

3.1.4.2.     У     роботі     зі     здобувачами дошкільної          освіти          педагогічні працівники збагачують та активізують словник, розвивають зв’язне мовлення, формують навички культури мовлення та виховують бажання спілкуватися рідною мовою

3.2.1.1. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти обирають різні види, форми і напрямки підвищення рівня своєї професійної майстерності

 

3.2.2.1. Педагогічні працівники беруть участь у роботі творчих (робочих) груп,

 

3.1.2.2.       Опитування       (анкетування педагогічних працівників)

 

 

3.1.2.3.       Опитування       (анкетування педагогічних працівників)

 

 

3.1.3.1.       Опитування       (анкетування педагогічних працівників)

 

 

 

 

 

3.1.4.1.       Опитування       (анкетування педагогічних працівників, працівників, батьків)

3.1.4.2.     Спостереження      (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти)

 

 

 

 

 

3.2.1.1.         Вивчення         документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

 

3.2.2.1.         Вивчення         документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

 

 

3.3.             Налагодження співпраці     з   батьками, працівниками закладу дошкільної освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Методичне забезпечення закладу дошкільної освіти

досвідом        роботи        з колегами

3.3.1.                Педагогічні працівники       діють  на засадах               педагогіки партнерства

3.3.2.                Педагогічні працівники співпрацюють з батьками     з  питань розвитку,     навчання       та виховання                  дітей, забезпечують     постійний зворотній зв’язок

3.3.3.           У           закладі дошкільної                освіти налагоджена        практика педагогічного наставництва     та     інших форм                професійної співпраці

3.3.4.           У           закладі дошкільної                освіти налагоджено          систему роботи     з     адаптації                    та інтеграції           здобувачів дошкільної      освіти      до освітнього процесу

3.4.1.           У           закладі дошкільної                освіти функціонує     методичний кабінет

ініціюють та/або реалізують освітні проекти

3.3.1.1. У закладі дошкільної освіти всі співробітники працюють у партнерстві один з одним

 

3.3.2.1. У закладі освіти налагоджена конструктивна            комунікація педагогічних працівників із батьками здобувачів дошкільної освіти в різних формах на принципах взаємоповаги, взаємодовіри,                взаєморозуміння, співпраці

3.3.3.1. Педагогічні працівники надають методичну       підтримку      колегам, обмінюються досвідом (конференції, публікації, майстер- класи, семінари, наставництво)

 

 

3.3.4.1.         Педагогічні         працівники орієнтовані     на         потреби     дитини     в освітньому процесі, проявляють повагу, доброзичливість й позитивне ставлення до особистості дитини, сприяють її особистісному розвиткові

 

3.4.1.1.Діяльність методичного кабінету закладу дошкільної освіти спрямована на          реалізацію           завдань            закладу, підвищення якості освітнього процесу та          професійної         компетентності педагогів,          надання  їм      методичної допомоги

 

3.3.1.1.       Опитування       (анкетування працівників, педагогічних та медичних працівників)

 

3.3.2.1.         Вивчення         документації Опитування       (анкетування            батьків, педагогічних працівників)

 

 

 

 

 

3.3.3.1.         Вивчення         документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

 

 

 

 

3.3.4.1.       Опитування       (анкетування батьків,            педагогічних      працівників) Спостереження                      (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти)

 

 

3.4.1.1.         Вивчення         документації Опитування (анкетування педагогічних працівників) Спостереження (освітнє середовище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Наявність програми розвитку         закладу           та системи                 річного планування      діяльності закладу           дошкільної освіти,          моніторингу виконання поставлених цілей і завдань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.                Формування відносин                довіри,

3.4.1.2. У закладі дошкільної освіти      3.4.1.2.         Вивчення                                                                          документації забезпечується наступність дошкільної                                  Опитування (анкетування педагогічних та початкової освіти                 працівників)

3.4.1.3.     Інформаційно-просвітницький                          3.4.1.3.           Спостереження              (освітнє простір      є      доступним,      сучасним,      середовище)

змістовним,     сприяє     відкритості     та      Опитування (анкетування педагогічних прозорості          діяльності      закладу    працівників, батьків)

дошкільної     освіти     та                        задоволенню потреб учасників освітнього процесу

 1. I Напрям оцінювання «Управлінські процеси закладу дошкільної освіти»

4.1.1.           У           закладі      4.1.1.1.    Програма розвитку закладу      4.1.1.1.         Вивчення                    документації дошкільної                освіти              дошкільної     освіти           відповідає                    Опитування (анкетування педагогічних сформовано        стратегію             особливостям і умовам його діяльності           працівників)

його                      розвитку,      (тип        закладу,        мова                             навчання, спрямовану                      на                             формування контингенту     здобувачів підвищення               якості      дошкільної освіти, обсяг та джерела освітньої діяльності   фінансування)

4.1.2.           У           закладі      4.1.2.1. План роботи закладу дошкільної       4.1.2.1. Вивчення документації дошкільної                освіти                                                         освіти реалізує стратегію його розвитку

здійснюється планування      та актуальні завдання, висвітлює всі роботи та відстежується напрямки діяльності

результативність         його      4.1.2.2. Працівники закладу дошкільної      4.1.2.2.       Опитування       (анкетування діяльності                                  освіти та батьки здобувачів дошкільної      батьків,     працівників,     медичних     та

освіти залучаються до розроблення       педагогічних працівників) плану роботи закладу освіти

4.1.3.           У           закладі      4.1.3.1. У закладі дошкільної освіти      4.1.3.1.         Вивчення                    документації дошкільної                освіти                      здійснюється                систематичний                    аналіз    Опитування (анкетування педагогічних сформована й функціонує                    функціонування внутрішньої системи                      працівників)

внутрішня              система      забезпечення якості освіти забезпечення             якості

освіти

4.2.1. Керівник закладу      4.2.1.1. Працівники та батьки здобувачів      4.2.1.1.       Опитування                                                   (анкетування дошкільної освіти сприяє      дошкільної освіти задоволені загальним                                   батьків, педагогічних працівників)

психологічним    кліматом     у    закладі

 

прозорості, дотримання етичних норм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників

створенню психологічно комфортного середовища

 

4.2.2. Заклад дошкільної освіти   оприлюднює інформацію      про     свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах

 

4.3.1. Керівник закладу дошкільної освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних     та     інших працівників відповідно до штатних нормативів та типу закладу

4.3.2. Керівник закладу дошкільної      освіти мотивує         педагогічних працівників                     до підвищення               якості освітньої діяльності

 

4.3.3. Керівник закладу дошкільної освіти сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників

дошкільної освіти і діями керівника щодо формування відносин довіри та конструктивної співпраці між ним 4.2.2.1.              Заклад дошкільної     освіти забезпечує змістовне наповнення та вчасне       оновлення       інформаційних ресурсів закладу (інформаційні стенди, сайт      закладу      дошкільної      освіти/ інформація  на      сайті      засновника, сторінки у соціальних мережах)

4.3.1.1. У закладі дошкільної освіти укомплектовано         кадровий        склад (наявність/відсутність вакансій)

4.3.1.2.       Педагогічних       працівників закладу дошкільної освіти приймають на роботу з урахуванням вимог чинного законодавства

 

4.3.2.1. Керівник закладу дошкільної освіти застосовує заходи матеріального та           морального           заохочення         до педагогічних     працівників    з     метою підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності

4.3.3.1. Керівник закладу дошкільної освіти створює умови для постійного підвищення кваліфікації, впровадження педагогічними працівниками інновацій в освітній процес, участі педагогів у експериментальній діяльності

4.3.3.2.         Педагогічні         працівники вважають,       що       керівник       закладу

 

 

 

4.2.2.1.         Спостереження         (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків)

 

 

 

 

 

4.3.1.1.         Вивчення         документації Опитування (анкетування батьків)

 

4.3.1.2. Вивчення документації

 

 

 

 

 

4.3.2.1.       Опитування       (анкетування педагогічних працівників)

 

 

 

 

 

 

4.3.3.1.         Вивчення         документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

 

 

4.3.3.2.       Опитування       (анкетування педагогічних працівників)

 

 

 

4.4.                 Організація діяльності             закладу дошкільної     освіти     на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі      конструктивної співпраці           учасників освітнього           процесу, взаємодії               закладу дошкільної      освіти      з місцевою громадою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності

 

4.4.1.           У           закладі дошкільної                освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників           освітнього процесу

 

4.4.2. Керівництво закладу дошкільної      освіти створює        умови        для розвитку       громадського самоврядування

4.4.3. Встановлено режим роботи закладу дошкільної освіти

 

4.4.4.           У           закладі дошкільної       освіти у належному                  стані утримується матеріально-технічна база

4.5.1. Заклад дошкільної освіти   впроваджує політику            академічної доброчесності

 

4.5.2.                Педагогічні працівники дотримуються академічної доброчесності

дошкільної     освіти     сприяє     їхньому професійному розвитку

4.4.1.1. Працівники вважають, що їх права у закладі дошкільної освіти не порушуються

4.4.1.2. Батьки здобувачів дошкільної освіти вважають, що права їх дітей в закладі  дошкільної                    освіти                 не порушуються

4.4.2.1.       Керівник      сприяє      участі громадського  самоврядування        , пропозиції     працівників                   закладу     та батьків здобувачів освіти враховуються під час прийняття управлінських рішень 4.4.3.1.       Режим       роботи       закладу дошкільної освіти враховує потреби учасників          освітнього          процесу, особливості діяльності закладу

4.4.4.1. Керівник закладу дошкільної освіти вживає заходів щодо утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання для створення якісних умов діяльності закладу

4.5.1.1. Керівник закладу дошкільної освіти забезпечує реалізацію заходів щодо      формування                   академічної доброчесності та протидії фактам її порушення

4.5.2.1.         Педагогічні         працівники поінформовані           про            політику академічної     доброчесності,            під        час провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності дотримуються її

 

4.4.1.1.       Опитування       (анкетування працівників, педагогічних та медичних працівників)

4.4.1.2.       Опитування       (анкетування батьків)

 

 

4.4.2.1.         Вивчення         документації Опитування       (анкетування            батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)

 

4.4.3.1.         Вивчення         документації Опитування (анкетування батьків)

 

 

4.4.4.1.Вивчення                  документації Спостереження (освітнє середовище) Опитування (анкетування працівників, педагогічних та медичних працівників)

 

4.5.1.1. Вивчення документації

 

 

 

 

 

4.5.2.1.       Опитування       (анкетування педагогічних працівників)

 

4.5.3. Керівник закладу дошкільної освіти сприяє формуванню                                           у працівників     та     батьків здобувачів        дошкільної освіти              негативного ставлення до корупції

 

4.5.3.1. Керівник закладу дошкільної освіти забезпечує проведення освітніх та інформаційних заходів, спрямованих на формування у працівників та батьків здобувачів     дошкільної     освіти негативного ставлення до корупції

 

4.5.3.1.          Вивчення          документаці Опитування       (анкетування            батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)ї

Календар постів
Май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Випадковий мульт

Return to Top ▲Return to Top ▲