Форма авторизації

postheadericon Результати моніторингу якості освіти

Узагальнені результати рівня розвитку компетенцій

дітей раннього віку відповідно до освітніх ліній БКДО  

Гр.№1,8,10,17 (3-й рік життя)

         Узагальнені результати спостережень за динамікою рівня розвитку компетенцій дітей раннього віку станом на травень 2017 року виявили наступне: освітня лінія «Особистість дитини» – високий – 10%, середній – 69%, низький – 21%; освітня лінія «Дитина в соціумі» – високий – 17%, середній – 68%, низький – 15%; освітня лінія «Дитина у природному довкіллі» – високий рівень розвитку проявляють 14% малят, середній – 73%, низький – 13%; освітня лінія «Дитина в світі культури» – високий – 13%, середній – 63%, низький – 24%; освітня лінія «Гра дитини» – високий – 15%, середній – 60%, низький – 25%; освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» – високий – 17%, середній – 66%, низький – 17%; освітня лінія «Мовлення дитини» – високий – 12%, середній – 63%, низький – 25%.

         Такі дані свідчать про задовільний рівень розвитку компетенцій дітей раннього віку.

Освітні лінії Особистість дитини Дитина в соціумі Дитина у природному довкіллі Дитина в світі культури Гра дитини Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі Мовлення дитини Загальний показник
Термін оцінювання
I піврічя 70% 71% 77% 62% 64% 77% 62% 69%
II півріччя 79% 85% 87% 76% 75% 83% 75% 80%
Динаміка +9% +14% +10% +14% +11% +6% +13% +11%

 

 

         За показниками нервово-психічного розвитку дітей третього року життя наймолодші виявляють високий рівень – 18%, достатній (норма) – 79%, нижче норми – 3%. Такі показники, враховуючи вік дітей, індивідуальні особливості розвитку, можна вважати задовільним. У порівнянні з минулим навчальним роком змін у показниках майже не відбулося.

Кількість дітей раннього віку, які мають високий рівень сенсорного розвитку, збільшилась, у порівнянні з початком навчального року, на 5,7 %, дітей з середнім рівнем зменшилась на 12,3 %.

Потребує подальшого вдосконалення робота з дітьми з розвитку мовлення. Діти добре розуміють мову дорослих, сприймають звернення дорослого, проте виявлено багато порушень у звуковимові. Багато понять залишаються в пасивному словнику дітей.

Слабким залишається розвиток дрібної моторики руки, тому показники з образотворчої діяльності в цілому на середньому рівні.

З метою підвищення сенсорного розвитку дітей слід поповнити сучасним різноманітним обладнанням групові сенсорні зони.

З метою стабілізації психологічного мікроклімату вихователям груп раннього віку доцільно використовувати картки адаптації, в яких відмічати зміни в поведінці дитини під час перебування у групі.

З метою активізації роботи з мовленнєвого спілкування з дітьми раннього віку вихователям необхідно більше уваги приділяти використовувати роботі в групах та індивідуальній. Активізувати роботу з дітьми щодо розвитку їх артикуляційного апарату через використання різноманітних дидактичних ігор та вправ.

 

Узагальнені результати рівня розвитку компетенцій  

дітей молодшого дошкільного віку відповідно до освітніх ліній БКДО

група №2,9,16,19 (4-й рік життя)

         Рівень розвитку компетенцій дошкільників 4-го року життя визначався в 2016-2017 н.р. відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти за системою показників щодо рівня розвитку компетенцій дошкільників за віковими категоріями відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти з урахуванням вимог програми «Дитина».

 

Освітні лінії Особистість дитини Дитина в соціумі Дитина у природному довкіллі Дитина в світі культури Гра дитини Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі Мовлення дитини Загальний показник
Термін оцінювання
I піврічя 79% 73% 67% 64% 74% 76% 68% 71%
II півріччя 94% 92% 85% 83% 85% 87% 79% 86%
Динаміка +15% +19% +18% +19% +11% +11% +12% +15%

 

                      В ході спостережень виявлено досить низький рівень розвитку ігрової діяльності дітей четвертого року життя, який хоч і змінився порівняно з початком навчального року, проте не відповідає нормативним вимогам та віковим особливостям дітей, повільна динаміка спостерігається і в мовленнєвому розвитку молодших дошкільників. Хоча подібні явища мають об’єктивні причини: двомовне середовище, велика кількість дітей, що відвідують ДНЗ перший рік, проте серед завдань, щодо вдосконалення роботи з вихованцями молодшого дошкільного віку: по-перше – розвиток ігрової діяльності; збагачення життєвого досвіду дітей, використання спільних навчальних ігор, поповнення МТБ іграшками та ігровим матеріалом різним за тематикою та образним розв’язанням та ін.., по-друге – всебічний розвиток мовлення, а також – розвиток творчості, самостійності, рухової і пізнавальної активності.

           Отже, для розвитку мовлення молодших дошкільників вихователям необхідно створювати розвивальне мовленнєве середовище, більше уваги приділяти розвитку діалогічного мовлення, вмінню спілкуватися з однолітками та дорослими.

           Логіко-математична діяльність потребує від вихователів приділяти більше уваги розвитку допитливості та спостережливості.

           Серед найнижчих показників і рівень розвитку компетенцій дошкільників 4-го року щодо освітньої лінії «Дитина в світі культури», в тому числі таких складових, як предметно-практична компетенція, предметно-практична діяльність, образотворча компетенція, тощо. Отже, педагогам ДНЗ слід спрямувати свої зусилля на створення безпечного предметно-розвивального середовища як необхідної умови формування елементарних трудових навичок та позитивного відношення до праці у дошкільників, урізноманітнити матеріали, що використуються в образотворчій діяльності дітей, методи та прийоми роботи, більше уваги приділяти розвитку сенсорних аналізаторів, елементів аналітичного та доказового мислення, вихованню самостійності, бережливого ставлення до речей.      

           Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі» — приділяти більше уваги вихованню бережливого ставлення до навколишнього середовища, ширше використовувати в роботі з дітьми практично-дослідницьку діяльність, розвивати емоційні почуття.

           Освітня лінія «Дитина в соціумі» — педагогам слід спрямовувати зусилля на розвиток у дітей вміння встановлювати емоційні контакти з дорослими та однолітками, на розвиток комунікативних здібностей вихованців, уявлень про різні види професій дорослих, трудові дії, на виховання поваги до людей праці, бажання допомагати оточуючим, вміння звертатися по допомогу до людей за місцем їх роботи.

           Найвищий показник виявлено щодо освітньої лінії «Особистість дитини», проте слід і надалі вчити дітей обговорювати результати своїх дій, вчинків, виправляти помилки, намагатися регулювати власну поведінку, позитивно ставитися до своєї зовнішності, статевої належності.

             Особливу увагу необхідно приділяти збереженню та зміцненню фізичного, психічного та соціального здоров’я дітей, заохочувати їх до участі в руховій діяльності на заняттях та в повсякденному житті, активно залучати до фізкультурно-оздоровчих видів діяльності, розвивати вміння грати в колективі, виховувати основи здорового способу життя.

Узагальнені результати рівня розвитку компетенцій дітей середнього дошкільного віку відповідно до освітніх ліній   БКДО

групи №3,11,12,14 (5-й рік життя)

             У дошкільному навчальному закладі два рази на рік (I та II півріччя) проводиться робота щодо визначення рівня розвитку компетенцій дітей середнього дошкільного віку (5-го р.ж.) відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти .        

 

Освітні лінії Особистість дитини Дитина в соціумі Дитина у природному довкіллі Дитина в світі культури Гра дитини Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі Мовлення дитини Загальний показник
Термін оцінювання
I піврічя 87% 82% 84% 81% 81% 80% 79% 82%
II півріччя 96% 91% 96% 88% 89% 89% 87% 91%
Динаміка +9% +9% +12% +7% +8% +9% +8% +9%

 

           Узагальнені результати спостережень рівня компетентності дітей середнього дошкільного віку (5-го р.ж.) виявили достатній рівень розвитку дошкільників. У порівнянні з результатами отриманими наприкінці 2015-2016 н.р., простежується загальне незначне підвищення компетентності дошкільників 5-го р.ж..

             Проте, за результатами аналізу завданням вдосконалення роботи з п’ятирічками в 2016-2017 н.р. є: розвиток зв’язного мовлення, подолання вад звуковимови, недоліків лексики, граматичного ладу мовлення, розвиток дрібної моторики руки, вдосконалення технічних навичок малювання, розвиток творчості, активності, пізнавальних психічних процесів у дошкільнят, сприяння розвиткові ігрової діяльності, конструктивних навичок.

           Отже, для розвитку мовлення вихователям слід приділяти належну увагу формуванню зв’язного мовлення, навчанню дітей чіткому, логічному, образному висловлюванню думки про себе, використанню засобів інтонаційної виразності та мовленнєвому етикету.

           Логіко-математична діяльність потребує від вихователів приділяти більше уваги розвитку допитливості та спостережливості, навчанню дітей висловлювати припущення, робити висновки, базуючись на результатах досвіду, розвивати логічне мислення.

             Серед найнижчих показників і рівень розвитку компетенцій дошкільників 5-го року щодо освітньої лінії «Дитина в світі культури», в тому числі таких складових, як предметно-практична компетенція, предметно-практична діяльність, образотворча компетенція, тощо. Отже, педагогам ДНЗ слід спрямувати свої зусилля на створення безпечного предметно-розвивального середовища як необхідної умови формування елементарних трудових навичок та позитивного відношення до праці, ретельніше та ширше знайомити дітей із матеріалами, інструментами, технікою, яку використовують у процесі трудової діяльності, урізноманітнити матеріали, що використуються в образотворчій діяльності дітей, вчити диференціації та дослідженню їх властивостей, більше уваги приділяти вихованню самостійності, бажання допомагати дорослим та одноліткам, розвитку вміння орієнтуватися в природному, предметному та людському довкіллі. Особливу увагу приділяти розвитку у дітей довільної поведінки, елементарної здатності поводитися морально за відсутності контролю з боку дорослого, заохочувати розвиток впевненості в своїх силах, формувати емоційне сприйняття народної іграшки, традиційного одягу, виробів народних майстрів, милування чарівним світом народного декоративно-ужиткового мистецтва.  

           Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі» — активізувати допитливість дітей, спонукати їх досліджувати нове, розвивати вміння ставити перед собою дослідницькі завдання, продовжувати розвивати емоційно- ціннісне ставлення до природи.

           Освітня лінія «Дитина в соціумі» — педагогам слід спрямовувати зусилля на розвиток у дітей вміння встановлювати емоційні контакти з дорослими та однолітками, розвиток комунікативних здібностей вихованців,

більше уваги приділяти вихованню самостійності, ініціативності, толерантності, привітності, гнучкості, розуміння, що Україна є Батьківщиною, якій притаманна певна національна символіка.

             Найвищий показник виявлено щодо освітньої лінії «Особистість дитини», проте слід більше уваги приділяти формуванню уявлень дошкільників про оздоровчу спрямованість побуту українського народу, про оздоровчі аспекти національної кухні, одягу, посуду, українську оздоровчі ігри-забави, пісні, танці, і надалі розвивати вміння самостійно доглядати за своїм зовнішнім виглядом, вмінню самостійно дотримуватися основних правил безпеки, вчити відстоювати власні права, захищати власну думку, дотримуватись норм спілкування. Вчити розрізняти характер критичних ситуацій, усвідомлювати до якої служби необхідно звернутись, а також правилам поведінки під час навчання різних видів оздоровчих процедур, щодо виконання рухів, безпечного користування приладдям та інструментами.

             Особливу увагу приділяти зміцненню фізичного, психічного та соціального здоров’я дітей, активно залучати до фізкультурно-оздоровчих видів діяльності, прищеплювати бажання займатися фізкультурою і спортом, сприяти опануванню дітьми життєво необхідних рухів.

 

 

Узагальнені результати рівня розвитку компетенцій                                             дітей старшого дошкільного віку відповідно до освітніх ліній   БКДО

групи№7,13,15,18 (6-й рік життя)

           Дослідження рівня розвитку компетенцій дошкільників шостого року життя здійснювалося у дошкільному навчальному закладі два рази на рік             (I та II півріччя) відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти.  

Освітні лінії Особистість дитини Дитина в соціумі Дитина у природному довкіллі Дитина в світі культури Гра дитини Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі Мовлення дитини Загальний показник
Термін оцінювання
I піврічя 87% 84% 86% 78% 92% 89% 80% 85%
II півріччя 97% 90% 93% 89% 97% 94% 87% 92%
Динаміка +10% +6% +7% +11% +5% +5% +7% +7%

 

 

                   Також було проведене дослідження готовності дітей старшого дошкільного віку (6-го р.ж.) до школи, яке проводилося шкільним психологом за низкою спеціально дібраних методик в присутності батьків дитини, чи довіреної особи, за такими напрямами: соціальна готовність, психологічна готовність, інтелектуальна готовність. Дані досліджень співставлялись з даними спостережень вихователів групи за дитиною, рівнем її досягнень, здібностей. Зараховуючи дітей до класів початкової школи враховували фізичну готовність дитини до школи, стан фізичного здоров’я дошкільника.

        Виявили бажання пройти психологічне обстеження щодо прийому до класів початкової школи № 33 сім’ї 110 дітей – 91% випускників ДНЗ. Батьки 11 дітей ( 9% ) виявили бажання віддати своїх дітей до інших шкіл ( ЗОШ №№ 21, 33,23,7).

         Дані педагогічного та психологічного досліджень досягнень випускників ДНЗ та тематичного вивчення стану навчально-виховної роботи зі старшими дошкільниками в контексті безперервної освіти показали, що робота ведеться на достатньому рівні.

        Також завданням вдосконалення роботи з підготовки дітей до шкільного навчання на наступний період є: розвиток порівняльного і пояснювального, зв’язного мовлення, розвиток дрібної моторики руки і розвиток сенсомоторної координації на аркуші, техніки малювання, формування адекватної самооцінки, зниження рівня тривожності.

         В 2017-2018 н.р. педагогам слід і надалі створювати сприятливі умови для формування показників розвитку компетентності особистості, а саме: фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньо-естетичної, творчої активності у всіх сферах життєдіяльності. При цьому система професійних умінь педагога повинна забезпечувати реальне та успішне входження дитини в складну життєву дійсність, створювати лагідний режим цього входження. При плануванні та проведенні навчально-виховної роботи з дітьми концептуальним напрямом в роботі повинен бути особистісно-орієнтований та диференційований підхід до дітей, який виявлятиметься в умінні вихователя:

  • створювати сприятливу психологічну атмосферу в групі, більше уваги приділяти психологічним аспектам підготовки до школи;
  • встановлювати емоційне спілкування з дорослими та однолітками;
  • розвивати вміння відтворювати знання в життєво-практичних ситуаціях;
  • формувати схильність до творчості, винахідництва, прагнення відійти від шаблону, зразка, зробити по-своєму;
  • формувати самостійність, впевненість, спостережливість, допитливість.

         Педагогам слід звернути увагу та докласти зусиль аби виправити виявлені у 2017-2018 н.р. недоліки в роботі, а саме:

  • недостатнє використання пошукових і творчих завдань, відсутність системи;
  • недоліки в плануванні індивідуальної роботи з дітьми щодо розвитку дошкільників в фізичній, інтелектуальній, емоційній, соціальній сферах;
  • одноманітність і традиційність форм і методів організації роботи щодо формування здоров’язберігаючої компетентності, основ безпеки життєдіяльності;
  • недостатня увага до формування мовленнєвої взаємодії, яка сприяє створенню та розширенню світогляду дитини, формуванню в неї гуманних переживань, базових особистісних якостей, що виявляються в мовленнєвій компетентності;

         Узагальнені результати дослідження рівня розвитку компетенцій дітей раннього віку та дошкільників ДНЗ №46 наприкінці 2016-2017 н.р. за освітніми лініями Базового компонента дошкільної освіти свідчать, що найвищі показники діти виявляють щодо освітньої лінії «Особистість дитини», найнижчі – «Дитина в світі культури», «Мовлення дитини».

 

 

Дослідження щодо музичного виховання у ДНЗ показало, що воно здійснювалась у 2016-2017 навчальному році також на достатньо високому рівні. Показники засвоєння програмного змісту у молодших дошкільників: високий рівень – 19,5 %, достатній – 78 %, низький – 2 %; у вихованців середніх вікових груп: високий рівень – 22 %, достатній – 74,5 %; низький – 3,5 %.

 

У вихованців випускних груп: високий рівень – 47 %, достатній – 52 %, низький – 3 %. Недоліками, які заважають високим результатам є: недостатньо розвинена координація рухів, недосконалість координації слуху і голосу.

         Контрольне обстеження основних фізичних рухів, проведене вихователями, довело достатній рівень роботи ДНЗ з питань збереження та зміцнення здоров’я та фізичного розвитку дошкільників.

Обстеження рівня розвитку рухової активності дітей раннього віку виявило, що показники фізичного і моторного розвитку 81% малюків відповідають нормі, а 15% малят мають розвиток вище норми. 91% дітей молодшого дошкільного віку на достатньому і високому рівні оволоділи основними рухами відповідно до програмових вимог; 47% вихованців середнього дошкільного віку мають високий рівень розвитку рухової активності, 41% — достатній. Серед старших дошкільників 95% дітей оволоділи на достатньому та високому рівні певним набором домірних вікових умінь і навичок з основних рухів.

     І.5. Аналіз результатів корекційної роботи

В   спецгрупах №4,5,6,   де   перебувають   діти з вадами   мовлення,   (вчитель – логопед Дзюба Л.М., Крижанівська Т.П., Поливіна Н.В..) організація корекційно-виховної роботи з дітьми відповідала завданням корекційного навчання та виховання в логопедичних групах. Значна увага приділялась розвитку дрібної моторики через застосування різноманітного матеріалу для ігрових вправ, розвитку технічних навичок малювання різноманітною технікою. Роботи дітей з зображувальної діяльності в порівнянні з роботами ровесників паралельних груп відрізняються своєю виразністю, якісним оволодінням технічними прийомами, змістовністю, різноманітністю використаної техніки.

         За результатами логопедичної роботи з 62 дітей виправлена звуковимова у 30 (51%), значне покращення мовлення у 20 (34%) , та за рекомендацією ПМПК залишено на повторний курс – 8 дітей (15%).

Отже з метою подальшого покращення якості корекційної роботи необхідно підвищити якість корекційної роботи упродовж року та посилити консультативно-просвітницьку роботу з батьками дітей молодшого дошкільного віку. Залишається актуальним — організація Дня відкритих дверей в спецгрупі для дітей з вадами мовлення для батьків дітей молодшого дошкільного віку, що мають вади мовлення, з метою популяризації корекційно-освітньої діяльності з дітьми-логопатами.

1.6 Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

     Організація роботи з безпеки життєдіяльності усіх учасників навчально-виховного процесу відповідала вимогам Закону України «Про охорону праці» від 21.11.2002, постанови Кабінету Міністрів України «Положення про розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» від 25.08.2004 №1112, наказу МОНУ «Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» від 31.08.2001 №616,  «Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей в дошкільних навчальних закладах» від 28.10.2008 №985, листа МОНУ «Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності» від 26.02.2008 №1/9-101. 

         Постійно здійснювався контроль за дотриманням необхідних і безпечних умов праці учасників освітнього процесу. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядалися на виробничих нарадах, нарадах при завідувачеві.

         Навчально-виховний процес здійснювався відповідно до Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України № 985 від 28.10.2008. Випадків травматизму виробничого характеру та дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу протягом року не зафіксовано.

         Для батьків проводились заходи агітаційно-пропагандитського характеру з питань надзвичайних ситуацій і захисту від них. Щоквартально батьки під підпис знайомились з пам’ятками про попередження дитячого травматизму, пожежної та особистої безпеки.

         В методичному кабінеті була оформлена постійно діюча виставка методичної літератури щодо виховання основ БЖД у дітей. За минулий навчальний рік методичний кабінет поповнився методичною, науково-популярною та художньою літературою, необхідними наочними посібниками й дидактичними іграми. В кожній віковій групі оформлено наочні куточки з основ безпеки життєдіяльності та куточки пожежної безпеки для дітей та наочна інформація для батьків.

          Підсумком роботи з безпеки життєдіяльності дітей у 2016-2017 н.р.був проведений Тиждень знань безпеки життєдіяльності, який проходив з 24.04.2017 по 28.04.2017. Метою Тижня безпеки було закріплення у дітей уявлення про можливі небезпечні ситуації природного, техногенного, медичного, біологічного характеру та відпрацюваня стереотипів поведінки дошкільників в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій. Кожен день тижня присвячений певній темі: «Дитина і побут», «Дитина і вулиця», «Дитина і гра», «Дитина і природа», «Здоров´я дитини».

       Таким чином, робота із питань з охорони праці та безпеки життєдіяльності в ДНЗ проводилась на достатньому рівні. Тому і в наступному навчальному році з педагогічним коллективом, батьками та дітьми продовжувати проводити практичні заняття, тренінги з формування основ компетентності безпечної життєдіяльності.

Обстеження рівня розвитку рухової активності дітей раннього віку виявило, що показники фізичного і моторного розвитку 81% малюків відповідають нормі, а 15% малят мають розвиток вище норми. 91% дітей молодшого дошкільного віку на достатньому і високому рівні оволоділи основними рухами відповідно до програмових вимог; 47% вихованців середнього дошкільного віку мають високий рівень розвитку рухової активності, 41% — достатній. Серед старших дошкільників 95% дітей оволоділи на достатньому та високому рівні певним набором домірних вікових умінь і навичок з основних рухів.

         Традиційно в ДНЗ № 46 дошкільники, починаючи з 4-рирічного віку, за бажанням батьків вивчають англійську мову.    

       Заняття проводить керівник гуртка Сідак М.В., використовуючи в своїй роботі програму «Англійська мова для дітей дошкільного віку» (авт. Шкваріна Т.М.) з методичними рекомендаціями та добіркою занять до неї, досвід керівника гуртка англійської мови Сідак М.В., керуючись положеннями програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», змістом до освітньої лінії «Іноземна мова» варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція).  

Рівень знань дітей з англійської мови на достатньо високому рівні. Старші дошкільники мають високий рівень – 33,5 %, достатній – 64 %, задовільний — 2,5 % (гр. № 2,9,16,19). Найкращі показники у вихованців старшої групи № 16. Вихованці середніх груп виявили: високий рівень 26,5 %, достатній – 70,5 %, задовільний – 3 % дітей (гр. № 7,13,15,18). Такі показники свідчать про достатньо високий рівень навчання дітей англійському мовленню (96,5 % дітей засвоїли програму і лише близько 3% — невстигаючих). Гальмують процес навчання нерегулярність відвідування деякими дітьми дошкільного закладу, процес адаптації на початку навчального року, дефекти мовлення дітей.

 

Календар постів
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Випадковий мульт

Return to Top ▲Return to Top ▲