Форма авторизації

postheadericon Стратегія розвитку КЗ «ДНЗ №46 ВМР» на 2022-2024 р.р.

ЗАТВЕРДЖУЮ                                        СХВАЛЕНО  
Завідувач КЗ «ДНЗ №46 ВМР»                          педагогічною радою  
Н.М. Кірєєва                       КЗ «ДНЗ №46 ВМИР»  
___________                                        25.01.2022   
   
   

 

Стратегія розвитку 

Комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад №46

Вінницької міської ради»

на 2022 — 2024 роки

 

 ЗМІСТ

Вступ  
Паспорт Стратегії діяльності та розвитку Комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад №46 Вінницької міської ради» (КЗ «ДНЗ №46 ВМР»)  
І.   Проблемно-орієнтований аналіз стану діяльності

КЗ «ДНЗ №46 ВМР»

 
Інформаційна довідка про заклад  
SWOT – аналіз діяльності ЗДО  
ІІ. Завдання, пріоритетний напрямок, шляхи реалізації Стратегії діяльності та розвитку   ЗДО  
ІІІ. Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення Стратегії  
ІV. Очікувані результати  
V. Блоки з реалізації завдань Стратегії діяльності та розвитку  
БЛОК 1.  «Сучасний заклад дошкільної освіти – єдиний освітній простір. Освіта для «особливих» дітей»  
БЛОК 2. «Професійна майстерність педагогів»  
БЛОК 3. «Освітнє середовище як  простір безпечний для дитини»  
БЛОК 4. «Педагогіка партнерства»  
БЛОК 5. «Управлінська діяльність: платформа успіху»  
VІ.  Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу  
VII. Очікуванні результати реалізації Стратегії діяльності та розвитку розвитку ЗДО  
Прикінцеві  положення

 

 

 

                               

ВСТУП

 Дошкільна освіта – це стратегічний ресурс для всебічного розвитку дитини: інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цін-ностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей.

Враховуючи основні положення Закону України «Про дошкільну освіту», Концепції «Нова українська школа», увага педагогів все більш фокусується на створенні моделі закладу дошкільної освіти, як відкритої цілеспрямованої соціальної системи, яка використовує в своїй діяльності загальні закономір-ності сучасного менеджменту

Стратегія розвитку є  управлінським документом, який визначає стра-тегічні пріоритети розвитку установи, започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує учасників освітнього процесу до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості освіти

Стратегія розвитку КЗ «ДНЗ №46 ВМР»  (далі – ЗДО) спрямована у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості дошкільного закладу, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість освітнього процесу, зміст, методи, форми навчання і виховання, система контролю і оцінювання, управлінські рішення, взаємовідповідаль-ність учасників освітнього процесу.

Планування розвитку освітньої системи ЗДО до 2024 року зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності ЗДО, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед закладом в нових економічних і соціокультурних умовах міста.

Потребує оновлення навчальної бази закладу, поширення використання інтерактивних форм впливу на педагогічний процес; організація освітнього процесу за методиками та технологіями, які активізують розумову діяльність і творчо організовують освітній простір.

На сучасному етапі плідна співпраця усіх учасників освітнього  процесу набуває найактуальнішого змісту, насамперед по створенню та оптимізації гармонійного розвивального середовища для дорослих і дітей.

 

 План стратегічного розвитку спрямований на

 виконання:

 

 • Конституції України;
 • Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»;
 • Національної Програми «Освіта України ХХІ століття»;
 • Державні стандарти дошкільної та початкової освіти;
 • Конвенції про права дитини;

           реалізацію:

 Державного Стандарту дошкільної освіти – Базового компонента, Державного Стандарту початкової освіти та концепції «Нова українська школа»;

 • сучасної державної політики в освітянській галузі на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти та потреб учасників освітнього процесу;
 • нормативно-правових актів щодо розвитку освітньої галузі;

          створення:

 належних умов для розвитку доступної та якісної системи дошкільної освіти;

 • умов рівного доступу до освіти;
 • гуманних відносин в освітньому закладі;
 • сприятливих умов для підтримки та розвитку обдарованих дітей;
 • належних умов для соціально-психологічного захисту учасників освітнього процесу;
 • необхідної матеріально-технічної бази;

         забезпечення:

 • стабільного функціонування закладу;
 • розвитку мережі закладу з урахуванням потреб споживачів, суспільних запитів і державних вимог;
 • суттєвого зростання якості освіти;
 • наукового підходу до виховання та соціалізації дітей.

ПАСПОРТ   СТРАТЕГІЇ 

 ДІЯЛЬНОСТІ  ТА РОЗВИТКУ  ЗДО

 

Найменування Стратегії Стратегії діяльності та розвитку Комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад №46 Вінницької міської ради» (далі Стратегія)
Розробники Стратегії Завідувач КЗ  «ДНЗ №46 ВМР» – Кірєєва Наталія Михайлівна,

вихователь-методист – Куляс Вікторія Ігорівна,

робоча група педагогів  зі створення стратегії

Виконавці Стратегії Адміністрація та педагогічний колектив ЗДО, батьківська громадськість, соціальні партнери  ЗДО
Нормативно-законодавчі, науково-методичні основи розробки Стратегії Конституція України, Конвенція про права дитини,

закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»,  Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття),  Положення про дошкільний навчальний заклад, Базовий компонент дошкільної освіти (2021), парціальні, авторські програми, нормативні акти України з питань освіти.

Структура Стратегії Вступ

Паспорт Стратегії

І. Проблемно — орієнтований аналіз стану діяльності, SWOT-аналіз діяльності ЗДО.

ІІ.  Стратегічна мета діяльності та  розвитку закладу дошкільної освіти

ІІІ. Завдання, пріоритетний напрямок, шляхи реалізації Стратегії розвитку закладу дошкільної освіти

ІV. Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення

V. Очікувані результати

VІ. Блоки з реалізації завдань Стратегії розвитку

VІІ. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу

VІІІ. Очікувані результати реалізації Стратегії розвитку ЗДО

Основні етапи та форми обговорення і прийняття Стратегії 1 етап — розробка Стратегії розвитку закладу дошкільної освіти, визначення основних напрямів, заходів; виявлення ресурсів (людських, матеріально-технічних, фінансових) (до 20.01.2022 р.)

2 етап- формування структури Стратегії (до 26.01.2022 р.)

3 етап —  затвердження на педраді ЗДО (27.01.2022 р.)

Головні цілі Стратегії

 

·   створення інтегрованої освіти, яка буде реалізувати право кожної дитини на якісну і доступну дошкільну освіту та забезпечить розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників;
• забезпечення безпечних умов навчання і виховання дошкільників;
• здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні цілісної особистості дошкільника шляхом впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик;
• удосконалення професійної компетентності педагогів як в умовах ЗДО, так і в системі підвищення кваліфікації;
• підвищення якості, доступності та ефективності освітнього процесу завдяки широкому впровадженню в практику роботи ЗДО методів та засобів ІКТ та комп’ютерно-орієнтованих технологій;
• створення оновленого відповідно до вимог часу програмно-методичного забезпечення закладу;
•оптимізація роботи з батьківською громадськістю;
• модернізація матеріально-технічної бази дошкільного закладу.
•створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей  та дітей з особливими потребами;· розвиток системи управління ЗДО на основі підвищення компетентності батьків з питань взаємодії з закладом дошкільної освіти.
Фінансове забезпечення Стратегії Раціональне використання бюджетних коштів, благодійна та спонсорська допомога, благодійництво та участь у грантових конкурсах, проєктах.
Загальні характеристики  ЗДО

 

 

Здатність ЗДО  до постійного самовдосконалення:

   Прозорість  відкритість та загальнодоступність ресурсів з інформацією про  діяльність  закладу.

   Мобільність і гнучкість — здатність бути адаптивною до освітніх потреб, батьків, громадських інститутів, ринку праці та освітніх послуг;

   Інноваційність — спрямованість на пошук нових шляхів і засобів вирішення проблем, які виникають у зовнішньому соціумі, і внутрішніх — у самому закладі.

Основні етапи реалізації Стратегії

 

І етап —  2022 рік  Організаційно-мобілізаційний:

— діагностика наявних ресурсів, пошук умов для реалізації та виконання Стратегії.

II етап – 2023 рік  Експертно-пошуковий:

— апробація нововведень,  впровадження їх в освітню діяльність ЗДО

III етап – 2024 рік Підсумково-узагальнюючий:

— підведення підсумків і співвіднесення результатів діяльності з цілями і завданнями за основними напрямами реалізації Стратегії

Термін дії Стратегії   2022-2024 рр.
Блоки з реалізації Стратегії розвитку ЗДО

 

 — «Сучасний заклад дошкільної освіти – єдиний освітній

простір»;

— «Освіта для дітей з особливими освітніми потребами»

— «Професійна майстерність педагогів»;

— «Освітнє середовище  — як  простір безпечний для

дитини»;

— «Управлінська діяльність: платформа успіху»;

— «Педагогіка партнерства»

Моніторинг результатів реалізації завдань Стратегії розвитку ЗДО  Моніторинг здійснюється щорічно в червні.

Форма — звіт завідувача про результати діляльності ЗДО та

виконання Стратегії розвитку

Системний моніторинг реалізації Стратегії та її

фінансування.

Участь батьків і громадськості у незалежному оцінюванні

якості освіти.

 

І.   ПРОБЛЕМНО — ОРІЄНТОВАНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ

 КЗ «ДНЗ №46 ВМР»

 

                               Інформаційна довідка про заклад

Повна назва дошкільного навчального закладу (за Статутом) комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 46 комбінованого типу Вінницької міської ради»
Ідентифікаційний код 26243941
Адреса закладу 21021,  м.Вінниця, проспект Юності,15
Телефон (0-432) 56-09-96
E-mail kzdnz46@ukr.net
сайт www. dnz46.edu.vn.ua
Прізвище, ім’я, по батькові завідувача закладу Кірєєва Наталія Михайлівна

«спеціаліст вищої категорії»,

звання «вихователь-методист»

Освіта завідувача (повна назва навчального закладу, спеціальність за дипломом, рік закінчення ВНЗ) вища,

Вінницький державний педагогічний інститут, вчитель російської мови та літератури,

1980 р.

Прізвище, ім’я, по батькові вихователя-методиста закладу Куляс Вікторія Ігорівна

«спеціаліст 1 категорії»

Освіта вихователя — методиста (повна назва навчального закладу, спеціальність за дипломом, рік закінчення ВНЗ) Базова вища, Київський педагогічний університет

ім. Б. Грінченка, 2013 р.

(вихователь дітей дошкільного віку)

Вища, Київський національний педагогічний університет ім. Драгоманова, 2016 р.

(Логопед в дошкільних закладах. Дефектолог)

Дата заснування закладу 1972 рік
Дата реєстрації (перереєстрації) останньої редакції Статуту 2016 рік
Профіль закладу за статутом та робочим навчальним планом на момент атестаційної експертизи (пріоритетний напрям роботи ) комбінованого типу (зі спеціальними групами  для дітей з порушеннями мовлення)
Термін проведення атестаційної експертизи 15 жовтня – 26 жовтня 2012 року
Мова навчання

 

українська
Перелік навчальних програм ·        Освітні програми:

·        Базовий компонент дошкільної освіти (науковий керівник Піроженко Т.О.).

·        Комплексні  програми: 

·        1. «Дитина».Освітня програма для дітей від 2 до 7 років (Нова редакція) (наук. кер.Огнев´юк В.О.);

·        2. «Українське дошкілля», Програма розвитку дитини дошкільного віку. (Білан О.І.)

·        Парціальні програми:

1.«Граючись учимось. Англійська в руках дітей старшого дошкільного віку», програма для дітей старшого дош-кільного віку, методичні рекомендації (авт. – Гунько С., Гусак Л., Коновалюк З., Крутова О., ЛещенкоЗ., Стадник Н., Чухнова О.)–чинна до кінця навчального року;

2. «Про себе треба знати, про себе треба дбати» (Лохвицька Л.В.).

3. «Казкова фізкультура. Прціальна програма з фізичного виховання дітей ранього та дошкільного віку»

(Єфименко М.М.).

Програми для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби:

1.Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення»

( авт.  Рібцун Ю. В.);

2.Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення»  ( авт. — Бартєнєва Л. І. );

3.Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкіль-ного віку із загальним недорозвитком мовлення»

(авт. – Рібцун Ю. В.);

Характеристика мережі:

—                 груп з 12 годинним перебуванням дітей;

—        логопедичні групи

—        інклюзивні групи

 

 

19 груп (в тому числі 4 групи  для дітей раннього віку)

 

3

 

4

Кількість дітей 428
Режим роботи закладу з 07.00 до 19.00
Кількість штатних одиниць 49 педагогів

 

 

Заклад  було збудовано та здано в експлуатацію 30 грудня 1968 року «Про 3затвердження акту державної комісії про прийняття в експлуатацію дитячі ясла-садок на 280 місць в м. Вінниця.

Відповідно до Рішення 140 Вінницької міської ради від 01.03.1979 р. «Про надання дозволу заводу «Кристал» на реконструкцію дитячого садка № 46 та збільшення території», від 26.12.1980 року №806 «Про затвердження акту прийомки та введення в експлуатацію реконструкції та добудову дитячого садка № 46 м. Вінниця».

 

Інфраструктура: ЗДО знаходиться в двоповерховому приміщенні побудованому за типовим проектом і розташовано в житловому мікрорайоні Вишенька.

Територія  огороджена металевим парканом і достатньо озеленена різноманітними видами дерев та кущів, є клумби та квітники, що дозволяють створити в літній період сприятливий мікроклімат для прогулянок вихованців.

 

Найближче оточення: ЗОШ І-ІІІ ступенів №33, житловий сектор Вишенька.

 

Мета КЗ «ДНЗ №46 ВМР»:  забезпечення реалізації права дітей  на здобуття дошкільної освіти, зміцнення здоров’я дітей, всебічний розвиток і формування особистості,  створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку, а в разі потреби – корекція фізичного (або) розумового розвитку.

Заклад дошкільної освіти  призначений для дітей віком від 2 до 6 (7) років, а для дітей з особливими освітніми потребами  — до 8 років, які прожи-вають у місті Вінниця, орієнтований на виховання та навчання всіх вихован-ців відповідно  до їх  індивідуальних, вікових, психологічних, інтелектуаль-них особливостей, освітніх потреб  та можливостей шляхом створення у ньому сприятливих умов для розумового, морального, трудового,емоційного, фізичного розвитку.

ЗДО  самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах ком-петенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про дошкільний заклад України та власним Статутом, затвердженим Рішенням Вінницькоі міської ради від  23.12.2016 № 531.

Прийом дітей до ЗДО здійснюється відповідно до електронної реєст-рації, згідно заяв батьків, медичних довідок про стан здоров’я дитини. Дані про дітей та їхніх батьків зберігаються у електронній базі даних програми «Курс: Дошкілля».

Попередня програма розвитку ЗДО на 2019-2021р.р. ґрунтувалася на ідеї розвитку і   була спрямована на забезпечення повноцінного розвитку особистості дитини у контексті реалізації основних ліній Базового компонен-ту дошкільної освіти, на задоволення запитів батьків через інтеграцію сус-пільного і родинного виховання, впровадження інноваційних технологій роз-витку дитини.

Запорукою успішної та продуктивної діяльності ЗДО є узгодженість основних напрямів та пріоритетів розвитку освітньої системи закладу з пріоритетами розвитку освіти на державному, регіональному та міському рівні.

Виконанню завдання Програми щодо розвитку мережі додаткових освітніх послуг адміністрацією дошкільного  закладу надано відповідної уваги. У закладі функціонують гуртки, спрямовані на реалізацію варіативної складової Базового компонента: гурток вивчення іноземної мови, літературний гурток «Літературна студія», «Весела абетка», зображувальної діяльності «Чарівний світ паперу», «Чарівний світ емоцій», «Школа м’яча».

Реалізацію Базового компонента освіти в усій багатоманітності варіа-тивних освітніх програм педагогічний колектив здійснює через впроваджен-ня програм: освітньої  програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», про-грамно-методичного комплексу «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення»  (авт. Трофименко Л.І.), корекційно-розвиткової програми «Віконечко».

З метою досягнення якісного результату освітньої роботи, забезпечення виконання державного стандарту дошкільної освіти яким в Україні є Базовий компонент, методичною службою ЗДО під керівництвом вихователя-методиста Куляс В.І. та робочою групою вихователів було розроблено Освітню програму, яку схвалено педагогічною радою ЗДО (25.08.2021 р.).

Про ефективність виконання Програми свідчить зростання особистісних досягнень учасників освітнього процесу.

У період з 2019 по 2021 рік у ЗДО відбувались зміни у якісному складі педагогічних працівників. Освітній процес в закладі забезпечують 48 педагогів

 

Висновок: кадрова політика здійснюється у відповідності до нормативних потреб, суворо дотримується штатна дисципліна, забезпечується стабільність облікового складу.

Про результативність роботи усіх служб ЗДО свідчить участь колективу та окремих його представників у різних конкурсах.  За останні декілька років колектив приймав участь в обласних та міських конкурсах, та отримав заслужені нагороди.

Організація освітнього процесу в дошкільному закладі здійснюється  відповідно основних завдань дошкільного закладу, при визначенні яких враховувались їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, аналіз результатів роботи, можливості колективу, а саме:

 • Застосування комп’ютерних інформаційних технологій в роботі з дітьми, як один із шляхів модернізації дошкільної освіти;
 • Впровадження інклюзивної совіти та збереження і зміцнення здоров’я дошкільників з ООП.
 • Вдосконалення співпраці ЗДО та ЗОШ з формування комунікативно-мовленнєвої та англомовної компетентності старших дошкільників;

Мотивації до особистісного і професійного розвитку педагогів сприяють педради, семінари-практикуми, круглі столи, тренінги, майстер–класи та творчі лабораторії, проведені в ефективній взаємодії членів педагогічного колективу. Впровадження інноваційних технологій:  театр фізичного розвитку М.Є. Єфименка; «Кола Луллія»; «Школа ейдотехніки» Г. Чепурний, «Вчимося читати» Л. Шелестова, «Кольорові палички» Д. Кюізенер, «Образотворча діяльність – джерело естетичних емоцій та розвитку дітей раннього віку» С.В. Циганова, «Розвиваємо у дитини мовлення, інтелект і здібності засобами коректурних таблиць» К. Крутій, «Лєго – конструювання» Т.В. Пеккер; музично – педагогічної системи Карла Орфа, інформаційно-комунікаційних технологій сприяють творчій самореалізації всіх учасників освітнього процесу.

Провідним засобом оновлення змісту та якості дошкільної освіти у формуванні соціальної компетентності дошкільника є організація сучасного розвивального  середовища в ЗДО, яке гармонійно  сприяє соціалізації дитини, впливає на всі  її аспекти

Роботу над соціалізацією дитини дошкільника  педагогічний колектив веде, застосовуючи різні форми та методи (заняття, свята, конкурси, змаган-ня). Цікаві та змістовні заходи стали традицією закладу: «Фестиваль дитячої творчості»,  «День Святого Миколая»,  «Фестиваль  українського слова в дитячих долонях», Концерти до свята матері, «Святкування Паски»  збагачували досвід спілкування дітей, дали можливість самореалізуватися. Активна участь наших вихованців в театральній діяльності,  різноманітних танцювальних конкурсах сприяє  формуванню соціальної активності та життєвої компетентності.

Педагогічний колектив закладу надає перевагу таким важливим аспектам  розвитку малюка:

 • розвиток вміння, навичок щодо розуміння іншої людини, співчувати, співпереживати;
 • виховання почуття власної гідності на основі національної приналежності;
 • формування  навичок взаємодії людей в колективі, суспільсьтві, толерантне ставлення до представників інших національностей
 • засвоєння  соціальних норм і правил для  функціонування в соціумі.

Завдяки компетентнісному підходу до розвитку особистості за результатами вивчення рівня досягнень та потенційних можливостей дітей старшого дошкільного віку у різних сферах діяльності, найбільш вираженими є інтелектуальні здібності, рухлива активніть та лідерство.

Випускники  нашого ЗДО здатні доцільно застосовувати свої знання і досвід за нових обставин, долати нові зусилля для досягнення мети, поводитися оптимістично, домагатися успіху та визнання іншими однолітками, характеризується  збалансованістю  набутих знань, умінь та навичок, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки.

Своєчасне проведення широкого спектру різних видів діяльності прак-тичного психолога з дошкільниками, педагогами і батьками (психологічна діагностика, профілактика, корекція, просвіта, консультування) дає можли-вість створити сприятливий для розвитку учасників освітнього процесу пси-хологічний клімат, особливо для  дітей з ООП та їх батьків.

Гармонійна взаємодія педагогів ЗДО із сім’єю та ІРЦ  № 1 стала запо- рукою повноцінності буття дитини, розкриття і реалізації її потенціалу. Залу-чення батьків до як традиційних форм, а саме,  проведення загальних та гру-пових батьківських онлайн-зборів, засідань ради закладу, групових та індиві-дуальних консультацій в батьківських вайбер-групах,  інформування батьків про діяльність закладу за допомогою Інтернет-сайту ЗДО, проведення семінарів-практикумів.

Методична служба закладу постійно відстежує результативність впровадження інноваційних педагогічних технологій: рівень засвоєння дітьми знань, умінь і навичок через моніторинг освітньої роботи; узагальнення досвіду роботи педагогів. Узагальнення матеріалів відбувається різними засобами: напрацювання серій конспектів занять, створення педагогічних проєктів спільної діяльності дітей з батьками, систематизація матеріалів з проблеми, над якою працює вихователь, створення методичних розробок та презентацій, узагальнення досвіду роботи, створення програм гурткової роботи.

Педагоги закладу з метою удосконалення освітнього процесу та формування світогляду, творчих, креативних здібностей дошкільників протягом року впроваджують альтернативні методики та інноваційні технології:

Зміст роботи Відповідальний
1. «Казкова фізкультура»

Єфименко М.М.

Вихователь гр.№10

Найчук В.В.

2. «Кола Луллія» Вихователі гр.№6

Мирниця А.М.

Терміт Ю.О.

3. «Школа Ейдотехніки»

Г.Чепурний

Вихователв гр.№4

Герасименко О.О.

Лабунська Л.А.

Вихователі гр.№3

Мазур І.О.

Терміт А.І.

4. «Вчимося читати»

Л. Шелестова

Вихователь гр.№7

Мельник Н.О.

Вихователь гр.№11

Делас Л.Ф.

5.  «Кольорові палички»

Д. Кюізенер

Вихователь гр.№18

Назаренко Т.М.

6. «Образотворча діяльність – джерело естетичних емоцій та розвитку дітей раннього віку»

С.В. Циганова

Вихователь гр.№1

Покляцька Ю.П.

Романовська Л.Ф. гр. № 8,17

 

7. «Розвиваємо у дитини мовленнє, інтелект і здібності засобами коректурних таблиць»

К. Крутій

Вихователі гр.№2

Попович І.Б.

 

8. «ЛЕГО-конструювання»

Т.В. Пеккер

Вихователь гр.№15

Волкова І.П.

 

Вихователь інклюзивної групи № 16 Снігур Тетяна Олександрівна стала переможцем конкурсу професійної майстерності «Вихователь року 2021», де представила досвід роботи «Використання арт-терапії в корекційно-розвитковій роботі з дітьми з ООП».

 

SWOT – аналіз діяльності ЗДО

З метою  виявлення сильних та слабких сторін діяльності ЗДО, а також виявлення  внутрішніх сильних та слабких сторін закладу, а також можливих загроз та можливостей проводиться  SWOT — аналіз.

Процес SWOT-аналізу на основі діяльності закладу дошкільної освіти  базується на системі блоків питань, а саме: організація освітньо-виховного процесу, інноваційна діяльність, кадрова політика,  управління маркетингом, фінансування, модернізація матеріально-технічної бази. SWOT-аналіз діяльності дошкільної установи представлено в таблиці.

 

SWOT – аналіз сильних і слабких сторін

Напрями діяльності Потенційні внутрішні переваги Потенційні внутрішні недоліки
Освітній процес

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіативність освітніх програм, гнучкість, диференціація педа-гогічного процесу  
Мотивація освітнього процесу  
Забезпечення наступності у ро-боті ЗДО та початкової школи в рамках Концепції Нової україн-ської школи  
Педагогіка партнерства в інклюзивному просторі ЗДО  
Інноваційна діяльність Прогресивний розвиток колекти-ву в умовах постійних новов-ведень в педагогічну діяльність  
Вивчення, впровадження перспективного педагогічного досвіду.  Узагальнення  та про-пагування власного досвіду роботи педагогічних працівників  
Кадрова політика, управління персоналом Ефективний менеджмент, пере-вага демократичного стилю спіл-кування  
Високий рівень професійної компетентності педагогів Відсутність освіти за фахом (дошкільної освіти — 1%)
Моральна і психологічна згуртованість колективу
Низька плинність кадрів

 

Взаємодія з батьками Здійснення психолого-педагогічної просвіти батьків Низька активність окремих категорій батьків (неповні сім’ї)  про актуальність та особливості інклюзивного навчання в умовах ЗДО
Активність, небайдужість батьків  
Відсутність скарг

Задоволеність рівнем освітніх послуг

 
Високий рівень інклюзивної культури батьків вихованців ЗДО  
Фінансування Позитивні зміни в бюджетному фінансуванні інклюзивного середовища  
Матеріально-технічна база Забезпечення комп’ютерною технікою, технологічним обладнанням, ігровими та навчальними посібниками Недостатність бюджетного фінансування щодо проведення капітальних та поточних ремонтів
Управління маркетингом Впровадження  в практику роботи дошкільного закладу методів та засобів ІКТ та комп’ютерно-орієнтованих технологій  

 Аналіз сприятливих можливостей та загроз для ЗДО

 

 Можливості  Загрози
  1. Високй риівень професійності

працівників та якості послуг
2. Зростання готовності споживачів до отримання платних послуг
3. Розширення спектру додаткових послуг, з урахуванням запитів батьків або осіб, що їх замінюють.
4. Підвищення рівня конкурентоспроможності дошкільного закладу

5. Стимулювання праці педагогів за досягнення високих результатів.

6. Розширення зв’язків з суспільством, пошук соціальних партнерів.

7. Створення інформаційної мережі у

ЗДО

 1.Обмеженість фінансування.

2. Низький соціальний статус

професії  вихователя у суспільстві

та    низька заробітна плата
2. Зростання соціально-політичної

нестабільності
3. Зміни в потребах споживачів

 

 

 

 

 

 

Підсумки SWOT-анілізу роботи ЗДО

 Педагогічний колектив ЗДО з високим професійним рівнем та творчим потенціалом готовий до апробації та впровадження в освітній процес інноваційних освітніх проектів і технологій, актуальних для розвитку  системи освіти.  Досвід роботи з батьками та соціальними партнерами є вагомим потенціалом  у розширенні умов для надання якісної освіти у відповідності до запитів суспільства.

 • Сформована  відкрита, демократична система управління ЗДО.
 • У ЗДО створені задовільні умови для  виконання вимог БКДО, для якісної роботи усіх учасників освітнього процесу.
 • Навчальний план, розклад занять та циклограма освітньої роботи відповідають вимогам Санітарного регламенту.  Поглиблений медичний огляд, контроль та відстеження медичних показників сприяють позитивній динаміці у стані здоров’я вихованців.

П. ЗАВДАННЯ, ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК, ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗДО

Виходячи з SWOT-аналізу діяльності закладу дошкільної освіти було  визначено мету Стратегії:

 • створення освітніх, корекційно-розвиткових  і  здоров’язберігаючих  умов, що сприятимуть повноцінному розвитку і соціалізації дошкільника,  забезпечуватимуть  рівні  стартові  можливості  і  успішний  перехід дитини до навчання в школі;
 • використання новітніх освітніх технологій у роботі з дітьми та педагогами; створення умов для забезпечення якості дошкільної освіти; оптимізація роботи з батьківською громадскістю.

Основні завдання програми:

—  підвищити  конкурентоспроможність  закладу  шляхом  надання о спектру якісних освітніх, корекційних та інформаційно-просвітницьких послуг, включення в практику роботи нових форм здобуттядошкільної освіти;

—  удосконалювати  систему  здоров’язберігаючої  і  здоров’яформуючої діяльності  закладу,  забезпечувати  максимально  сприятливі  та безпечні умови  для навчання  та оздоровлення дітей, впроваджувати систему оздоровчих заходів, здоров’язберігаючих  технологій  фізичного  виховання  й  розвитку  дітей  з урахуванням  індивідуальних  особливостей  здоров’я  (Блок  «Освітнє середовище як простір безпечний для дитини»);

—  модернізувати  систему  управління  ЗДО  в умовах діяльності в режимі розвитку (Блок «Управлінська діяльність: платформа успіху»);

—  забезпечити  ефективне,  результативне  функціонування  і  постійне зростання  професійної  компетентності  стабільного  колективу  установи, удосконалювати  професійну  компетентність  педагогів  як  в  умовах  закладу дошкільної освіти, та і в системі підвищення кваліфікації (Блок «Професійна майстерність педагогів»);

—  модернізувати  матеріально-технічну  базу  дошкільного  закладу;

— створювати  оновлене  відповідно  до  вимог  часу  програмно-методичне забезпечення;

—  забезпечувати  психолого-педагогічний  та  медичний  супровід організації життєдіяльності дошкільнят в умовах закладу;

—  здійснювати  особистісно-орієнтований  підхід  у  становлення особистості  дошкільника  реалізації  його  інтелектуальних,  культурних  і  творчих можливостей  шляхом  впровадження  інноваційних  педагогічних  технологій, методик, програм, ППД (Блок «Сучасний заклад дошкільної освіти – єдиний освітній простір. Освіта для «особливих» дітей»»);

—  підвищувати  якість  та  ефективність  освітнього  процесу  шляхом впровадження  в  практику  роботи  ІКТ  та  комп’ютерно-орієнтованих технологій;

—  удосконалювати механізм моніторингу освітнього процесу —  забезпе-чити педагогічне співробітництво зі школою з питань адаптації вихованців  закладу  до  умов  навчання  в  школі;

—  забезпечувати  тісну  співпрацю  з  родинами  вихованців  та громадськістю,  урізноманітнювати  форми  спільної  роботи  (Блок «Педагогіка партнерства»).

Об’єкт  впливу  Стратегії:  діти,  віком  від  2  до  7  (8) років,  педагогічний колектив, батьки.

Пріоритетним  напрямком діяльності ЗДО є:  гуманітарнй

Місія закладу
 Використовуючи сучасні технології та передові педагогічні практики, спираючись на відповідальність, досвід і любов до дітей, ми створимо освітнє середовище, яке може забезпечити гармонійний розвиток та потенціал  кожної    дитини  дошкільного  закладу.
— Візія
Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №46 Вінницької міської ради» — відкритий освітній простір, в якому створені умови для особистісного росту всіх суб’єктів освітнього процесу.
— Цінності закладу
здоров’я вихованців дитячого садка: «Здорова дитина — успішний дитина»;
розвиваюча діяльність (ігрова, пізнавальна, дослідницька, творча): «Чим різноманітніша діяльність дитини, тим успішніший  її розвиток»;
спілкування, як форма і засіб розвитку і соціалізації;
прилучення до соціокультурних і загальнолюдських цінностей: «Через прекрасне — до людяного»;
повноцінне проживання дитиною дошкільного дитинства ;
створення атмосфери емоційного благополуччя;
збереження єдності освітнього простору, співробітництво з сім’єю.

Ш. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ

 • Бюджетне фінансування.
 • Позабюджетне фінансування.
 • Цільові кошти (участь у конкурсах, грантах).

 1У. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Очікуванні результати виконання Стратегії:

— створення соціально сприятливих умов для здобуття якісної дошкільної освіти;

— сформоване свідоме ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності; підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі;

— сформований морально-духовний розвиток дитини, ціннісне ставлення до природи, культури, людей, власного «Я»; здатність приймати самостійні рішення, здійснювати свідомі вибори, відповідально самовизначатися, проявляти свій потенціал;

— раціональне використання освітніх інновації, ідей передового досвіду та розробка власних педагогічних технологій, що сприятиме підвищенню якості освітнього процесу;

— створення сприятливих умов для підвищення науково-теоретичної, методичної та психологічної підготовки педагогічних кадрів;

— покращення матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

— висока результативність надання освітніх послуг;

— забезпечення активної участі громадськості, батьків у формуванні освітньої політики закладу.

У. БЛОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ СТРАТЕГІЇ

 БЛОК 1.

«Сучасний заклад дошкільної освіти – єдиний освітній простір. Освіта для «особливих» дітей»

Мета:

 • створення сучасного закладу дошкільної освіти з рівним доступом здобуття дошкільної освіти;
 • розвиток дітей відповідно вікових особливостей, особистісних якостей, природних здібностей, формування ключових компетентностей;
 • об`єднання зусиль психологічної служби з педагогічним колективом для формування здобувача освіти як духовно, емоційно, творчо, фізично повноцінного громадянина;
 • забезпечення адаптації освітньої системи до потреб дитини, зокрема для дитини з особливими освітніми потребами;

Очікувалні результати:

 • створення моделі сучасного закладудошкільної освітина принципах дитиноцентризма;
 • створення сучасного освітнього середовища з опорою на особистісно орієнтовану модель виховання, де всі діти можуть навчатися.

 

 

з/п

Зміст заходів Термін

виконання

Виконавець
1 Забезпечувати   реалізацію   Закону   України   «Про

дошкільну освіту» у частині забезпечення обов’язко-вості  здобуття дошкільної освіти  дітьми

п’ятирічного віку.  Здійснювати зарахування дітей до ЗДО   відповідно   до   «Загальнодержавної

електронної реєстрації дітей».

2022-2024 Всі учасники освітнього процесу
2 Впровадження  інклюзивної  освіти  в  заклад  освіти.

Розвивати зв’язок з родинами вихованців з особливими освітніми потребами, залучати їх до команди фахівців з  розроблення  індивідуальної програми  розвитку  та іншої необхідної підтримки під час навчання.

2022-2024 Всі учасники освітнього процесу
3 Активно співпрацювати з ІРЦ №1, залучати його працівників для встановлення рівнів підтримки дітей з ООП, розроблення індивідуальних програм розвитку, проведення консультацій для педагогів та батьків та надання якісного психолого-педагогіч-ного супроводу дітей в освітньому процесі. 2022-2024 Завідувач,

вихователь-методист, педагогічні працівники

4. Впроваджувати в освітній процес інноваційні педа-гогічні та інформаційно-комунікаційні технології. 2022-2024 Педагогічні працівниким
5. Забезпечувати належний стан медичного обслу-говування дітей. 2022-2024 Завідувач,

с/м старша

6. Забезпечувати раціональне, збалансоване харчуван-нядітей   в ЗДО   з   дотриманням натуральних норм харчування та врахування віку та типу груп, відпо-відно системи НАСР. 2022-2024 Завідувач, сестра медична старша
7. Здійснювати контроль за якістю харчування   та

медичного обслуговування дітей   різних вікових

категорій, відповідно до потреб розвитку.

2022-2024 Завідувач, с/м старша працівники харчоблоку
8. Забезпечити харчування дітям пільгових категорій. 2022-2024 Завідувач
9. Капітальний ремонт та оснащення сенсорної кімнати та кабінету психолога відповідним корекційно-розвитковим обладнанням 2022-2024 Завідувач, завідувач з господарства
10. Забезпечення педагогічними кадрами, які володіють методиками роботи з дітьми з ООП. 2022-2024 Завідувач
11. Проведення семінару для вихователів-методистів Вінницької ОТГ з інклюзивної освіти 2024 Завідувач, вихователь-методист
12. Створити належні умови для обов’язкового хдобуття освіти дітьми з ООП, а саме: відкриття іклюзивних груп, враховуючи рівні підтримки дітей з ООП 2023-2024 Завідувач, вихователь-методист
13. Реєстрація та внесення даних  в Систему автома-тизації роботи ІРЦ на платформі «Україна. Інклюзія» 2022-2024 Завідувач, вихователь-методист

                                                  

БЛОК 2.

       «Професійна майстерність»

Мета:

 • оптимізація кадрового забезпечення закладу дошкільної освіти;
 • оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників;
 • підготовка та підтримка компетентного педагога;

Очікувані результати:

 • підвищення педагогічної компетентності, яка складається з удосконалення знань та узагальнення педагогічного досвіду шляхом цілеспрямованої самоосвітньої роботи;
 • вдосконалення педагогічної майстерності педагогів.

 

№ з/п Зміст заходів Термін виконання Виконавці
1 Формувати  кадровий склад  педагогів та  інших працівників  відповідно  до штатного розпису  ЗДО 2022-2024 Завідувач
2 Здійснювати         атестацію   педагогічних   працівників відповідно до Типового положення про атестацію 2022-2024 Завідувач, вихователь-

методист

3 Залучати педагогів до впровадження новітніх  освітніх  технологій  та  форм  організації освітнього   процесу,   спрямованих   на   формування ключових   компетенцій   і   наскрізних   умінь вихованців відповідно до освітньої програми. 2022-2024 Завідувач, вихователь-

методист, практичний

психолог

4 Брати участь у фестивалях та конкурсах фахової майстерності серед педагогічних працівників освітніх закладів.

(«Чарівна квітка», «Зимова феєрія», конкурс освітніх проектів, «Кращий навчально-методичний посібник у рамках акції «Ярмарок фахових сподівань»

2022-2024 Завідувач, вихователь-

методист,

педагогічні

працівники

5 Забезпечувати обов’язкове          проходжен-ня педагогічними працівниками   закладу курсової підготовки  у між  атестаційний  період  відповідно  до перспективного плану. 2022-2024 Завідувач, вихователь-

методист

6 Здійснювати атестацію робочих 2022-2024 Завідувач

 

 БЛОК 3.

«Освітнє середовище як  простір безпечний для дитини»

 Мета:

 • створювати безпечні умови для перебування вихованців та працівників в закладі дошкільної освіти;
 • проводити роботу щодо профілактики та запобігання дитячого травматизму;
 • навчати дітей правилам та нормам безпечної поведінки у довкіллі;
 • дотримуватись вимог санітарно-гігієнічних правил і норм;
 • створювати умови для здорового харчування;
 • створювати умови для безпечного використання мережі Інтернет.

Очікувальні результати:

 • створення безпечного освітнього середовища в ЗДО, яке забезпечить визнання того, що заклад дошкільної освіти сучасний, комфортний, красивий, затишний, доступний.

 

з/п

Зміст  заходів Термін виконання Виконавці
1. Створити освітнє середовище вільне від будь-яких форм    насильства та дискри-мінації:                                                                           побудова антибулінгової політики ЗДО;

-постійний моніторинг виконання та регулювання антибулінгової політики та її складової — плану заходів із протидії булінгу;

-проведення інформаційно-просвітницьких заходів для учасників освітнього процесу щодо профілактики  насильства у дитячому колективі.

2022-2024 Всі учасники освітнього процесу
2. Забезпечити належні санітарно-гігієнічні умови в ЗДО  для  догляду,  виховання,  навчання  та  розвитку дітей 2022-2024 Завідувач,

всі учасники  освітнього процесу

3. Забезпечити розробку і виконання  ЗДО комплексу заходів з охорони праці та правил безпеки.

 

2022-2024 Завідувач,

вихователь-

методист заступник завідувача

господарства

4. Проводити навчання  працівників  з  охоро-ни  праці  та безпеки  життєдіяльності  від-повідальних  за  технічний стан,  безпечну   експлуатацію  теплового господарства 2022-2024 Завідувач,

вих-мет., заступник зав.гос-ва

5. Щорічно  проводити  перевірку  захисного  заземлення, опору ізоляції, засобів індиві-дуального захисту

 

2022-2024 Завідувач,

заступник зав.гос-ва, роб. з ком. обсл.

6. Порушити клопотання про встановлення в приміщеннях  ЗДО протипожежної сигна-лізації. 2022-2023 Завідувач
7. Щорічно   проводити   повірку,   пере-зарядку   засобів пожежогасіння. 2022-2024 Заступник

завідувача

господарства

8. Здійснювати санітарно-технічну розчистку

зелених насаджень та зрізування аварійних дерев

2022-2024 Заступник

завідувача

господарства

9. Проводити атестацію робочих місць за умовами праці (1 раз на п’ять років) 2022-2024 Завідувач
10. Забезпечити проведення планових медичних профілактичних оглядів працівників закладу. 2022-2024 Сестра медична старша
11.

 

Проводити тематичні  тижні  знань  безпеки життєдіяльності та безпеки дитини 2022-2024 Вихователь-методист
12. Забезпечити організацію харчування здобувачів освіти    відповідно до вимог санітарного законодавства,        системи НАССР 2022-2024 Завідувач, члени ро-бочої групи НАССР

БЛОК 4.

«Педагогіка партнерства»

Мета:

 • створення дієвої моделі співпраці закладу дошкільної освіти з початковою ланкою закладу загальної середньої освіти та батьківською громадськостю, піднесення на якісно новий рівень роботи педагогічного колективу  з батьками на принципах партнерства.

Очікувальні результати:

 • стійка взаємодія між обьєктами освітнього процесу: дітьми, батьками, педагогами;
 • формування нового педагогічного мислення, вільного від авторитаризму щодо батьків та дітей;
 • робота з усіма членами колективу ЗДО щодо підвищення культури міжособистісного та педагогічного спілкування.

 

з/п

 

Зміст  заходу

Термін виконання Виконавці
1. Сприяти участі батьків у розв’язанні актуальних проблем дошкільного закладу 2022-2024 Усі працівники

ЗДО

2. Забезпечувати ефективну співпрацю з  батьківським активом, Піклувальною радою ЗДО. 2022-2023 Завідувач

 

3. Продовжити традицію проведення  онлайн: батьківських конференцій, психолого-педагогічних тренінгів, зустрічей в батьківських    вайбер- групах 2022-2023 Завідувач,

педагогічні працівники ЗДО

4. Залучати батьків до участі в освітньому процесі, розвагах, святах 2022-2023 Завідувач, педагогічні працівники
5. З метою забезпечення різноманітної діяльності дітей дошкілля і початкової школи з урахуванням їхніх вікових та індивідуаль­них інтересів  забезпечити співпрацю педагогічних колективів ЗОШ №33 та ЗДО  в організації предметно-роз-вивального середо­вища і життєвого простору . 2022-2023 Завідувач, вихователь-методист, практичний психолог,

вихователі ЗДО

6. Проведення спільних практичних семінарів з питань наступності та адаптації дітей до навчання у школі на засадах НУШ. Обговорення результатів моніторингу.

 

2023-2024 Завідувач,  практичний психолог,

вихователі ЗДО

7. Для популяризації знань з родинної педагогіки, досвіду взаємозв’язку сім’ї і школи, виховання грома-дянського становлення особистості, формування здорового способу життя  продовжувати спільну співпрацю з батьками  «Успішне батьківство» 2022-2024 Завідувач, вихователь-методист,
8. Вивчення та аналіз програми розвитку дитини у дошкільний період і  початковій школі, вимог, визначених у нормативних документах. Сприяти  ефективності діяльності органів громадського самоврядування.

 

 

 

2022-2024 Завідувач, вихователь-методист,

  БЛОК 5.

«Управлінська діяльність: платформа успіху»

Мета:

 • координація дій усіх учасників освітнього процесу, створення умов для продуктивної творчої діяльності.

Очікувальні результати:

 • розбудова внутрішньої системи забезпечення управління якістю освіти;
 • підвищення соціального статусу працівників ЗДО, створення в закладі команди, обьєднаної спільною метою, взаємоповагою, взаємодовірою, сприятливим психологічним кліматом.

 

№ з/п Зміст заходів Термін виконання Виконавці
1. Створити цілісну систему управління, забезпечити якісний рівень контрольно-аналітичної діяльності у відповідності до вимог сучасності та ВСЗЯО. 2022-2024 завідувач, вихователь-  методист, практичний психолог
2. Проводити щорічний моніторинг освітніх змін на основі результатів якого – прогнозувати тенденції інноваційного розвитку ЗДО.

Створити сприятливий мікроклімат серед учасників освітнього процесу для успішної реалізації їх творчого потенціалу.

2022-2024 завідувач,

вихователь-  методист, практичний психолог

 

3. Здійснювати самооцінювання якості освітньої діяльності      ЗДО 2022-2024 завідувач,

вихователь-методист

4. Утримувати у належному стані будівлі, обладнання закладу освіти 2022-2024 Заступник завідувача господарства
5. Створити у закладі систему інфор-маційного забезпечення та автома-тизоване  середовище  для роботи з даними.  Сприяти та забезпечувати  необхідні умови для діяльності різних форм громадського самоврядування  2022 -2024 завідувач
6. Створити    умови    для   формування    відкритого освітнього  середовища  через  залучення  учасників освітнього   процесу   до   різноманітних   суспільно-значущих  заходів  поза  межами  закладу:  фестивалі, екскурсії, відвідування установ культури тощо. 2022-2024 завідувач
8. Створити    психологічно комфортне середовище яке забезпечує конструк-тивне спілкування   учасників освіт-нього  процесу та сприяє формуванню їх взаємної  довіри 2022-2024 Завідувач,

практичний психолог

9. Оприлюднювати інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах 2022-2024 завідувач
10. Здійснювати моніторинг стану дотримання нормативів академічної доброчесності у ЗДО. 2022-2024 завідувач

 

 1.  Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу

Мета:

 • забезпечення в ЗДО належних умов для навчання і виховання відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, технічних та педагогічних вимог.

Завдання:

 • поліпшити умови експлуатації та утримання будівлі закладу освіти;
 • виконати поточні ремонти за новітніми технологіями, які передбачають тривалий гарантійний термін експлуатації;
 • забезпечити відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, інженерно-технологічних вимог безпечні умови для навчання та життєдіяльності в

закладі освіти;

 • забезпечити заклад освіти сучасними меблями, комп`ютерною технікою, корекційно-розвивальним обладнанням відповідно до санітарно-гігієнічних та естетичних вимог, створити сприятливі та комфортні умови для організації освітнього процесу

Пріоритети:

 • здійснення заходів щодо модернізації матеріально-технічної бази закладу освіти.

Очікувані результати:

 • оновлення матеріально-технічної бази закладу освіти;
 • створення сприятливих умов для організації освітнього процесу.

 

№ з/п

 

Заходи 2022 2023 2024 Відомості про джерела, форми,

механізми  залучення матеріальних ресурсів

Відповідальні

 

1 Проведення технічного аналізу стану приміщень ЗДО + + +   Завідувач ,

Заступник

Завідувача господарства

господарства

2 Проведення капітального ремонту:

— харчоблоку

-фасаду ЗДО

-паркану

-ресурсної кімнати

 

Проведення поточного ремонту:

— групових осередків,

— спортивної зали,

— ремонт підлоги, заміна покриття,

— коридорів, сходових клітин;

— коридору 1 поверху.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

Департамент освіти ВМР Завідувач господарства, працівники, батьки
3 Благоустрій при-леглої території: поточний ремонт допоміжних примі-щень, фарбування вуличного спортив-ного нестандартного обладнання, улаштування клумб + + +   Адміністрація
4 Проведення  ревізії та реконструкції освітлення (заміна ламп, вимикачів, розеток, плафонів) + + +   Заступник завідувача

господарства

5 Проведення  ревізії та реконструкції теплопостачання + + +   Заступник завідувача

господарства

6 Проведення капі-тального ремонту:

— овочесховища

— цоколю та відмостки будівлі.

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

+

   

Комірник

Заступник завідувача

господарства

7 Створення розвивальних  ігрових центрів в групах + + +   Вихователі, батьки
8  Осучаснення території ЗДО (ланшафтний дизайн, озеленення, нестрандартне обладнання) + + +   Працівники

закладу,

батьки вихо-

ванців

9 Придбання:

— мультимедійний комплекс;

— компьютерна техніка

— телевізор;

— дидактичний матеріал;

— обладнання для корекційно-розвиткового процесу.

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

+

 

  Адміністрація
10 Придбання обладнання для харчоблоку:

— виробничі стелажі,

-електром’ясорубка

— мийки з нержавіючої сталі

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

  Адміністрація
11 Придбання обладнання для пральні:

— прасувальний прес;

— електро-праски

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

  Адміністрація
12 Здійснення обслуговування та ремонту комп’ютерної техніки + + +   Адміністрація
13 Придбання спортивного інвентарю + + +   Адміністрація
14 Забезпечення  закладу необхідними засобами

(дезинфікуючі та миючі засоби)

+ + + Департамент освіти ВМР Адміністрація
15 Забезпечення прибиральним інвентарем (лопати, граблі, віники, відра тощо) + + +   Адміністрація
16 Забезпечення медикаментами та канцтоварам + + +   Адміністрація
17 Забезпечення дотримання техніки безпеки і протипо-жежної безпеки учасниками освітнього процесу (створення безпеч-ного середовища) + + +   Адміністрація

 

 1. VI. Очікуванні результати реалізації Стратегії розвитку ЗДО

Педагоги, як учасники Статегії розвитку закладу дошкільної освіти, сприяють опануванню здобувачами освіти комплексу компетенцій дошкільника, забезпечують сприятливі умови для фізичного, інтелектуального, психологічного, духовного, соціального становлення особистості дітей дошкільного віку.

Реалізація Статегії розвитку ЗДО на основі сучасних педагогічних технологій освіти, на засадах компетентністного підходу має:

 • забезпечити оновлення змісту якісної дошкільної освіти;
 • розкрити можливості кожної дитини дошкільного віку, розвивати її здібності на основі партнерства між педагогами, дітьми, батьками;
 • підвищити особисту відповідальність педагогів за результат наданих освітніх послуг;
 • підвищити професійну майстерність педагогічних працівників шляхом атестації, сертифікації (виключно на добровільній основі);
 • накопичити особистий педагогічний досвід (створення авторських програм, методичних розробок, посібників тощо);
 • здійснити інформатизацію освітнього процесу;
 • розширити форми здобуття дошкільної освіти та мережу гурткової роботи для здобувачів освіти;
 • упровадити інноваційні методи формування ключових компетентностей дошкільників;
 • сформувати автономію закладу дошкільної освіти (академічну, організаційну, кадрову);
 • підвищити позитивний імідж та конкурентноздатність на ринку освітніх послуг;
 • зорієнтувати учасників освітнього процесу на сталий розвиток та партнерські стосунки.

 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 Виконання заходів щодо реалізації Стратегії передбачає як бюджетного, так і додаткового фінансування і буде реалізовано в ході статутної діяльності ЗДО . Завдання Стратегії розвитку ЗДО буде реалізовано шляхом послідовного включення запланованих дій до щорічних планів роботи закладу.

Проміжні підсумки реалізації Стратегії  підводитимуться щорічно, за підсумками моніторингових досліджень, на загальних зборах колективу   з залученням  батьків  та громадськості (публічний звіт завідувача).

Загальні підсумки реалізації Стратегії будуть підведені у 2024 році шляхом публічного звіту колективу ЗДО про виконання Стратегії розвитку перед громадськістю та батьками, публікацій в педагогічній та періодичній пресі,  випуску збірнику творчих досягнень педагогів закладу дошкільної освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар постів
Май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Випадковий мульт

Return to Top ▲Return to Top ▲