postheadericon Положення про порядок загальної місько���� електронної че����и

Сайт Вінницької міської ради ��ля р��єстрації дітей до ДНЗ:

http://www.vmr.gov.ua/TransparentCity/dnz/Lists/Content/Default.aspx  

Положення про порядок загальної міської електронної

реєстр��ції дітей до дошк��льних нав��альних закладів м. Вінниці

 

1. Загальні положення

1.1.Загальна міська електронна реєстрація дітей додошкільних навчальних закладів (далі –ДНЗ), що є у комунальній власності те��иторіальної громад�� міста Вінниці, зд����йснюється з м��тою:

    ������������������������б��зпеч��������������������н��я права дит����ни на ����оступність здобуття дошкільної освіт�� у ДН�� м. Вінниці;

    спрощення процеду��и обліку дітей до вступу у ДНЗ м. Вінниці;

 ��  забезпечення рівності ��м����в кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

    забезпечення доступу до ��нформації про Д��З, що є у к��мунальній ����л��с��������������������������сті те����иторіальної г����омади міста Вінни����;

    запровадження єдиного підходу щодо прийому діт��й у ДНЗ м. Вінниці;

    з��ій��������не����ня обліку дітей, ���������������� мають ві��віду��а������и ДНЗ м. Вінниці.

1.2. У ць��му Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому з��аченні:

          загальний міськ��й електронний реєстр ��ітейдоДН��(далі Реє��тр) – єдина комп’ютерна база даних, яка містить інформацію про діт��й, які будуть відвідувати ДНЗ, та заб��зпечу�� її зберігання, видачу та зах��ст від несанкціо��ованого доступу;

 �������� ������ ��������   держатель Реєстру – де��артамент освіти Вінниць������ої міської ради;

��         ����м������������н������������������а��ор Реєстру – деп������р����ам��нт інформаційних технологій Вінницької місько�� р��ди, що ��ідповідає ���� технічне, технологічне та програмне забезпеч��ння Р��єстру, над����ння реєстраторам доступу д�� нього, забезпечує збереження та захист інформації, що міститься у Реєстрі;

          ре��страт��р – особа, уп��вн��ва��ена держателем Реєстру, я��а зд������й��нює внесення (зміну, виключення) інфо��мації до Реєстру, надання інформації з Ре��стру та вик��нують інші функції, передбачен�� цим Положенням;   ������������

  ��  ���� ����  заявник – особа, що висловила бажання внести дані ��ї дитини до ����єстру.

 

 

2. Порядок в����есе��ня

в��дом��стей пр�� дітей, які бу��уть відвідувати ДНЗ

2.1. Н����������вн��ст�� в ����еєст��і інформації ��ро дітей, які б����ут�� ����ідвідувати ДНЗ, є ��бов’язковою ��мовою зарахування дитини до дошкі��ьного навчал��ного ��ак������ду.

2.2. Внесення до Реє��тр�� підлягає насту��на інформація про дітей, які бу��уть відвідув��ти ДНЗ:

а) про ��итину:

      прізвище, ім’я, по бат��кові;

   ����  д��������а народж��ння;

      ад������са проживання;

      серія та номер св����доцтва про ����арод��ення;

   ����  інформація п��о пільгову ��ат��горію (за наявнос��і);

   ��  навчальний ��а��л������д, ��к��й має ві��відува��и дитина.

      ����) п��о батьків:

      ����������різвище, ім’я, по б��тьков���� батька або матері, або осіб, що їх замін��ють;

      ��др������са реєстрації місця проживання;

  ����  контактні ����������ні (телефон, еле��тр��������н��а адреса).

2.3. В����есенн�� ��о Реєстру і��формац��ї про ді��������й здійснюється н�� сайті Вінн��������кої міської ради  розділ «Реєстра��ія до ��итяч����о садочка» бат����к��м�� або о����ба������и, ��������кі їх ����ам��ню��т��, чи реєстратором�� Ц��н��ру адміністративних п��слуг Вінницької м��ської р��д�� (за з��ерненням ба��ьків), я��ий запо��нює ����а��вку в присут��о��ті заявниказа встановле��ою ��ормою. ������сля успіш��ої р��єстрації для к��жно�� заявки в��танов��юєтьс���� автоматично ст��ту�� «Зареєстровано в черзі» та присвоюєт��ся ��орядко��ий номер в черзі.

Реєстр��тор зобов’я��ани�� на��авати в����ю необхідну ��опомог����, п��в���язану з заповненням з��я����, �� також�� на��ати доступ до інформа��ії, яка м����сти��ь����������я на офіцій��������му сайті Реєстру.

2.4. Заявник ��есе персона��ь������у відповідальність за надану інформа��ію в р������ст��аційній карточці.

2.5.  Реєс��р����������ція до в��ков��х груп ����і����с��юєтьс������ станом на 01 ве��е����ня року, обраного в заявці.

2.6. Відмова зая��нику у ре��страц��ї відомостей ��а����а��ться автоматично, я��що заявл��на особа вже зареєстрована.

2.7. Вилуче��ня відомостей про дітей здійснюється:

 ������������    на п��дст��ві наказу про зарахува��ня д��т��ни до ��НЗ;

   ��  у р��зі порушення те��мі����ів подачі ����яви на зара��ування до ДНЗ та перелі������ документів, визначені ��им Положенням;

      у разі відсутнос��і документів, які підт������р������жують пільги;

      у разі фальсифікації персон��льних даних в заявці (ПІБ, дата н��роджен��я, ��е��і�� та номер свідоцтва про народж����ння).

2.8. ����рисвоєн��я порядкових н��м��рів реєстрації зді��с��ю��ться в поряд��у черговості з�� ��іковою групою кожного ДН���� при внесенні відомостей про дитину. Дата та час ��еєстрації не підля��а�� зміні за жо��них умов.

 

 

3. Порядок ��р��й�������������� дітей д�� дошк������льного ��авчал��но����о закладу

3.1. Прийом дітей до д��шкільно��о навчального закладу зд��йснюється  керівником відповідн�� до списків, сформо��а��их б��зою даних, у������родовж періоду комплектації ��руп раннього ���� молодшого віку (серпень-вересень) поточного ��о������ та протяго�� рок�� для інших вікових груп у відповідний дошкільн��й навчальний зак��ад.

У випадку не��оуком����ект����вання гру�� к��рівн��к ДНЗ ����ійсн��є прийом д��тей упродо��ж кал������д����р��о����о року в��������дпов������о до спи����������ів, с����рм��в��них базою дани����. 

3.2. За��вник самост��йно стежит�� з���� че����говіс������ю та стат��сом своєї заявк�� в Реєстр��. Пр�� з����іні ��та����усу автом����тично н�� електронну адре��у заявника ��уде відп��авлене е����е��т��������не повідомлення �� оповіщенням ��ро його змін��.

3.3. У раз���� встановлення ст��т��су «Є мо��ливість зарахування в ДНЗ» заявник зобов’язуєтьс�� протягом 30 календарних д��ів подати ке��івн����у ДНЗ у��і не��бхі��ні докуме��ти для з��раху����ання, передбачені п.6 По������о��ення Про ��ошк������льний навчальний закл��д від 12.03.2003 ро��у №305 (зі змінами):

      заява батьк��в аб�� особи, яка ї�� замінює;

      медична ������ар����ка про с��ан здоров’я дитини (ф. № 026/о);

       д��в��д��а дільничного лікаря про ����ідеміо������гічне оточення;

      свідоцтво п������������ народження;

  ����     реєс����р��ційна картка п��������������о встановлення ст��тусу щодо можлив����ті зарахування в даний Д��З, яка роздруков��ється з розділу «Пере��і����а статусу заявки по се��і�� та н��меру свідоцтва про народження» �� персональног�� ком��’ют����ра аб���� в Це��трі ад��іністративних послуг Вінницької м����сь������ї ради.

3.4. ��рийом д��тей до ДН������ (груп) ��ом��е��су��ч��го типу (санатор����их та спец��а������них) здійснюєт��ся в��дповідно до а��з��цу 2 п. 6 Положення Пр�� дошкільний навчал��ний заклад від 12.03.2003 року №305 (зі зм����нами) при наявності ��исновк�� психол��го-��ед��ко-педагогічної ��он��ул��тації ��. Вінниці а����������о заключен��я лікувал��но-контрольної к����міс��ї ��ериторіального л��кувально-п��офілактичного ��ак��аду чи ��убдисп����нсер�� (������я дітей �� латен��ною т��беркуль��зною інфекцією та п��сля вилікуван���� з привод�� туберкульозу),  напр��в����ення ����епартаменту ос��і���� Вінницької міської ��ади та пак��ту докумен��і��, п��ре����бачених п. 3.3. П����ло��ен��я, за умови по��е��е��нь��го внесення дити������и до списк�������� загальної м����ької електронної ре��стр����ії.

3.5. У ви��адку н��явності ��ільних місць в одному і�� дошкільних ��авчальних закладів, який розт����ован��й поблизу ДНЗ, що обрав заяв��ик, та відсутності ������аявників відповідної вікової категорії у цей з��кла��, заявни��а�� іншого ��ошкі��ьного навчального ��акладу із найбіл����ою кількістю з����в����и��ів може бути запропонована м��жли��ість бути ��арахован��м до іншого ДНЗ.

3.6. У разі відсутност������ ��ільних місць в обраному ДНЗ та ві��мови батьків в��д інш��го ����а��ропонованого дитячого са��оч��а, за������в������а залишається в реєстрі ��о моменту на��в��������с������ місц��.

3.7. Зав��дувачі дошкільних н��вчальних закла����ів пров��дять прийом ��ок��мен����і�� для зар��������у��ання дитини ���� відповідний ����ош��іл��ни�� навчальний заклад лише при наявн������сті ре��страц��������ної картки з вказаним с��ату��о�� «Є можлив��сть зарахування в ДНЗ», яка бу��е зберігатися в особовій с��раві дитини в ДНЗ.

3.8. П����ш����чер��ово зараховуються ��о ДНЗ наступні катего��ії:

    діти-інвалі��и, ��кі не ма��т�� протипоказань перебування в ДНЗ;

    тубконтактні д��ти, ��і��и, я����і ��ерехворіли на туберкульоз чи маю��ь уск��адненн���� ��ісля БЦ��;

��   діти-сироти та діти, ��о��������а��л��ні батьківського п��кл��вання;

  �� діти, які пер��бува������ть під ������ік��ю чи в ��рийомних ��ім’ях;

 ��  діти од��ноких бат����ів (виключно вдів, вдівців);

    діти пр����і����и��ів дошкільних закл������ів  у ��азі виходу н�� роботу.

3.9. Позаче��гово зарахову��ться до ��Н�� наступні ������атег������ії:

    д��ти батьків-ін��алідів І ����упи, в тому ����ислі діти уча������иків ліквідації наслі��кі���� катас��рофи на Чорнобильській АЕС (1:10);

  �� діти багат��дітних сі������й, де є двоє і більше ді��е�� дошкільного в��к��, як�������� одна дитина відвідує ��ани�� ДНЗ (1:10);

��   діти війсь��овослу��бов����в, п����ацівників прокур��тури, судів та правоо����оронни�� орг��нів, що приз��ачені ��л�� пр����ходження служби з іншої місцевості (1:10).

3.10. Діти, які не були забезп��чені ����������ем в Д���� в попередньому ро��і, першочергово ����у��уть забезпечені в наступном�� ��оці відпов������дно до черги.

3.11.  У разі зм������ни протягом ��оку статусу на «Є можл��вість зарахування ��о ДНЗ» дітям, ��кі ��ареєстровані в ��рупу раннього віку, батьки ������ють право від����вит��ся до вересня місяця, за ни����и залишається їх поточний ��омер в реєс��рі і можливіс����ь зарах��вання �� серпні-��ере��ні, наявні міс����я ������л�� проходження а��а��т��ці�� будут�� проп��ну������ти���� наступн��м по черзі ��аявк�������� в ������ежах кількості дітей, я��і буду��ь зараховані до ��руп раннього року в ��оточному ро��і.

3.12. Відмітка  «Відмова до ве������есня» в заявці, яка ����ареє��тр��������а в ��ру����у ранньо��о в��ку, при зміні стат����у на «Є можливість ��ара��������������ванн�� в ДНЗ» вноситься ������а підставі заяви батьків директору де��артаменту ос��іти.

��3.13. Оператор вно��и����ь в реєст�� номер та дату наказу про зарахування дитини, в��дповідно статус заявки ������томатично змінюється на «Зарахован��» і відбувається з����я����я з че����и.

3.14. Кері��ники ��НЗ що����������с����чно (30 числа по����ч��ого місяця) подають ��віт про напов������е��ість груп за звітний ��ер��������д.

 

4. Забе������пече��н�� доступу до Реєстру

4.1. ����о����у�� до ����с��х персональних д����ни�� заявника відп����ідно ��акону Укр��їни «Про ��ахист персональних дан��х» має лише держатель Реєст��у та р����стратор, як��й  використовує ��ерс��нальні дані за��вн��������ка виключно �� межах вико������ня своїх п����в��оважень.

Реєстр������ор несе ві��пові��ал��ніст�� за внесе��ня, збереж��ння�� та захист пе��сональ��их ��аних заявника.

4.2. Публічн��й доступ до Реєстр�� розміще��ий на офіці��ному веб-����йті Вінницької міської ради���� www.vmr.gov.ua та міс��ить виключно на��тупну інфор����ацію: реєстраційний ном����, ��ату та час реєстрації; ім’я, по батькові, частково зашифровані серію ���� номер с����ідоцтва про н��родження, а також вибір дошкільно��о нав��ального закладу (приналежність до пільгової ка��е��орії), вікову гру���� та рік вступу.

 

5. Прикін��еві п��л��ження

5.1. Внес��ння відомостей до Реєстру, доступ до інформації офіц������йн������го сайту ��еєс��ру www.vmr.gov.ua в����буває��ься на безоплатні�� ос��ові.

5.2. Особи, винні в порушенні ����орядку внесення інформ��ц��ї до ��е������тру та поряд���� прийому дітей до ДНЗ несуть від��овіда��ьніст�� згідно з чинни�� зако������дав������о���� України.

 

 

 

��ерую����й справами ��ико��кому            ����      ������       ������ ��  ��    ����    С. Чорнолуцький

 

 

��

 

 Календар постів
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Випадковий мульт

Return to Top ▲Return to Top ▲