Форма авторизації

postheadericon Положення про порядок загальної міської електронної черги

Сайт Вінницької міської ради для реєстрації дітей до ДНЗ:

http://www.vmr.gov.ua/TransparentCity/dnz/Lists/Content/Default.aspx  

Положення про порядок загальної міської електронної

реєстрації дітей до дошкільних навчальних закладів м. Вінниці

 

1. Загальні положення

1.1.Загальна міська електронна реєстрація дітей додошкільних навчальних закладів (далі –ДНЗ), що є у комунальній власності територіальної громади міста Вінниці, здійснюється з метою:

   зпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти у ДНЗ м. Вінниці;

    спрощення процедури обліку дітей до вступу у ДНЗ м. Вінниці;

   забезпечення рівності кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

    забезпечення доступу до інформації про ДНЗ, що є у комунальній власності територіальної громади міста Вінниці;

    запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей у ДНЗ м. Вінниці;

    здійснення обліку дітей, що мають відвідувати ДНЗ м. Вінниці.

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

          загальний міський електронний реєстр дітей до ДНЗ(далі Реєстр) – єдина комп’ютерна база даних, яка містить інформацію про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ, та забезпечує її зберігання, видачу та захист від несанкціойованого доступу;

 держатель Реєстру – департамент освіти Вінницької міської ради;

-адміністратор Реєструдепартамент інформаційних технологій Вінницької міської ради, що відповідає про технічне, технологічне та програмне забезпечення Реєстру, надання реєстраторам доступу до нього, забезпечує збереження та захист інформації, що міститься у Реєстрі;

-реєстратор – особа, уповноважена держателем Реєстру, яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до Реєстру, надання інформації з Реєстру та виконують інші функції, передбачені цим Положенням;

-заявник – особа, що висловила бажання внести дані її дитини до Реєстру.

 

 

2. Порядок внесення

відомостей про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ

2.1. Наявність в реєстрі інформації рро дітей, які будуть відвідувати ДНЗ, є обов’язковою умовою зарахування дитини до дошкільного навчального закладу.

2.2. Внесення до Реєстру підлягає наступна інформація про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ:

а) про дитину:

      прізвище, ім’я, по батькові;

   ����  даа народження;

      адреса проживання;

      серія та номер свідоцтва про народження;

   ����  інформація про пільгову категорію (за наявності);

   ��  навчальний заклад, який має відвідувати дитина

б) про батьків:

      Прізвище, ім’я, по батькові батька або матері, або осіб, що їх замінюють;

      адреса реєстрації місця проживання;

  ����  контактні дані (телефон, електронна адреса).

2.3. Внесенні про Реєстру інформації про дітей здійснюється на сайті Вінницької міської ради  розділ «Реєстрація до дитячого садочка» батькам або особами, які їх замінюють, чи реєстратором. Центру адміністративних послуг Вінницької міської ради (за зверненням батьків), який запопнює заявку в присутності заявника за встановленою формою. Після успішної реєстрації для кожної заявки встановлюється автоматично статус «Зареєстровано в черзі» та присвоюється порядковий номер в черзі.

Реєстратор зобов’язаний надавати всю необхідну допомогу, повязану з заповненням заяви, а також надати доступ до інформаії, яка міститься на офіційному сайті Реєстру.

2.4. Заявник несе персональну відповідальність за надану інформацію в реєстраційній карточці.

2.5.Реєстрація до вікових груп здійюється станом на 01 вересня року, обраного в заявці.

2.6. Відмова заявнику у реєстрації відомостей надається автоматично, якщо заявлена особа вже зареєстрована.

2.7. Вилучення відомостей про дітей здійснюється:

 ������������    на підставі наказу про зарахування дитини до ДНЗ;

   ��  у разі порушення термінів подачі зяви на зарарахування до ДНЗ та перелік документів, визначені ним Положенням;

      у разі відсутності документів, які підтверджують пільги;

      у разі фальсифікації персональних даних в заявці (ПІБ, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження).

2.8. Писвоєння порядкових номерів реєстрації здійснюється в порядку черговості за віковою групою кожного ДНЗ при внесенні відомостей про дитину. Дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов.

 

 

3. Порядок ��р��й�������������� дітей д�� дошк������льного ��авчал��но����о закладу

3.1. Прийом дітей до д��шкільно��о навчального закладу зд��йснюється  керівником відповідн�� до списків, сформо��а��их б��зою даних, у������родовж періоду комплектації ��руп раннього ���� молодшого віку (серпень-вересень) поточного ��о������ та протяго�� рок�� для інших вікових груп у відповідний дошкільн��й навчальний зак��ад.

У випадку не��оуком����ект����вання гру�� к��рівн��к ДНЗ ����ійсн��є прийом д��тей упродо��ж кал������д����р��о����о року в��������дпов������о до спи����������ів, с����рм��в��них базою дани����. 

3.2. За��вник самост��йно стежит�� з���� че����говіс������ю та стат��сом своєї заявк�� в Реєстр��. Пр�� з����іні ��та����усу автом����тично н�� електронну адре��у заявника ��уде відп��авлене е����е��т��������не повідомлення �� оповіщенням ��ро його змін��.

3.3. У раз���� встановлення ст��т��су «Є мо��ливість зарахування в ДНЗ» заявник зобов’язуєтьс�� протягом 30 календарних д��ів подати ке��івн����у ДНЗ у��і не��бхі��ні докуме��ти для з��раху����ання, передбачені п.6 По������о��ення Про ��ошк������льний навчальний закл��д від 12.03.2003 ро��у №305 (зі змінами):

      заява батьк��в аб�� особи, яка ї�� замінює;

      медична ������ар����ка про с��ан здоров’я дитини (ф. № 026/о);

       д��в��д��а дільничного лікаря про ����ідеміо������гічне оточення;

      свідоцтво п������������ народження;

  ����     реєс����р��ційна картка п��������������о встановлення ст��тусу щодо можлив����ті зарахування в даний Д��З, яка роздруков��ється з розділу «Пере��і����а статусу заявки по се��і�� та н��меру свідоцтва про народження» �� персональног�� ком��’ют����ра аб���� в Це��трі ад��іністративних послуг Вінницької м����сь������ї ради.

3.4. ��рийом д��тей до ДН������ (груп) ��ом��е��су��ч��го типу (санатор����их та спец��а������них) здійснюєт��ся в��дповідно до а��з��цу 2 п. 6 Положення Пр�� дошкільний навчал��ний заклад від 12.03.2003 року №305 (зі зм����нами) при наявності ��исновк�� психол��го-��ед��ко-педагогічної ��он��ул��тації ��. Вінниці а����������о заключен��я лікувал��но-контрольної к����міс��ї ��ериторіального л��кувально-п��офілактичного ��ак��аду чи ��убдисп����нсер�� (������я дітей �� латен��ною т��беркуль��зною інфекцією та п��сля вилікуван���� з привод�� туберкульозу),  напр��в����ення ����епартаменту ос��і���� Вінницької міської ��ади та пак��ту докумен��і��, п��ре����бачених п. 3.3. П����ло��ен��я, за умови по��е��е��нь��го внесення дити������и до списк�������� загальної м����ької електронної ре��стр����ії.

3.5. У ви��адку н��явності ��ільних місць в одному і�� дошкільних ��авчальних закладів, який розт����ован��й поблизу ДНЗ, що обрав заяв��ик, та відсутності ������аявників відповідної вікової категорії у цей з��кла��, заявни��а�� іншого ��ошкі��ьного навчального ��акладу із найбіл����ою кількістю з����в����и��ів може бути запропонована м��жли��ість бути ��арахован��м до іншого ДНЗ.

3.6. У разі відсутност������ ��ільних місць в обраному ДНЗ та ві��мови батьків в��д інш��го ����а��ропонованого дитячого са��оч��а, за������в������а залишається в реєстрі ��о моменту на��в��������с������ місц��.

3.7. Зав��дувачі дошкільних н��вчальних закла����ів пров��дять прийом ��ок��мен����і�� для зар��������у��ання дитини ���� відповідний ����ош��іл��ни�� навчальний заклад лише при наявн������сті ре��страц��������ної картки з вказаним с��ату��о�� «Є можлив��сть зарахування в ДНЗ», яка бу��е зберігатися в особовій с��раві дитини в ДНЗ.

3.8. П����ш����чер��ово зараховуються ��о ДНЗ наступні катего��ії:

    діти-інвалі��и, ��кі не ма��т�� протипоказань перебування в ДНЗ;

    тубконтактні д��ти, ��і��и, я����і ��ерехворіли на туберкульоз чи маю��ь уск��адненн���� ��ісля БЦ��;

��   діти-сироти та діти, ��о��������а��л��ні батьківського п��кл��вання;

  �� діти, які пер��бува������ть під ������ік��ю чи в ��рийомних ��ім’ях;

 ��  діти од��ноких бат����ів (виключно вдів, вдівців);

    діти пр����і����и��ів дошкільних закл������ів  у ��азі виходу н�� роботу.

3.9. Позаче��гово зарахову��ться до ��Н�� наступні ������атег������ії:

    д��ти батьків-ін��алідів І ����упи, в тому ����ислі діти уча������иків ліквідації наслі��кі���� катас��рофи на Чорнобильській АЕС (1:10);

  �� діти багат��дітних сі������й, де є двоє і більше ді��е�� дошкільного в��к��, як�������� одна дитина відвідує ��ани�� ДНЗ (1:10);

��   діти війсь��овослу��бов����в, п����ацівників прокур��тури, судів та правоо����оронни�� орг��нів, що приз��ачені ��л�� пр����ходження служби з іншої місцевості (1:10).

3.10. Діти, які не були забезп��чені ����������ем в Д���� в попередньому ро��і, першочергово ����у��уть забезпечені в наступном�� ��оці відпов������дно до черги.

3.11.  У разі зм������ни протягом ��оку статусу на «Є можл��вість зарахування ��о ДНЗ» дітям, ��кі ��ареєстровані в ��рупу раннього віку, батьки ������ють право від����вит��ся до вересня місяця, за ни����и залишається їх поточний ��омер в реєс��рі і можливіс����ь зарах��вання �� серпні-��ере��ні, наявні міс����я ������л�� проходження а��а��т��ці�� будут�� проп��ну������ти���� наступн��м по черзі ��аявк�������� в ������ежах кількості дітей, я��і буду��ь зараховані до ��руп раннього року в ��оточному ро��і.

3.12. Відмітка  «Відмова до ве������есня» в заявці, яка ����ареє��тр��������а в ��ру����у ранньо��о в��ку, при зміні стат����у на «Є можливість ��ара��������������ванн�� в ДНЗ» вноситься ������а підставі заяви батьків директору де��артаменту ос��іти.

��3.13. Оператор вно��и����ь в реєст�� номер та дату наказу про зарахування дитини, в��дповідно статус заявки ������томатично змінюється на «Зарахован��» і відбувається з����я����я з че����и.

3.14. Кері��ники ��НЗ що����������с����чно (30 числа по����ч��ого місяця) подають ��віт про напов������е��ість груп за звітний ��ер��������д.

 

4. Забе������пече��н�� доступу до Реєстру

4.1. ����о����у�� до ����с��х персональних д����ни�� заявника відп����ідно ��акону Укр��їни «Про ��ахист персональних дан��х» має лише держатель Реєст��у та р����стратор, як��й  використовує ��ерс��нальні дані за��вн��������ка виключно �� межах вико������ня своїх п����в��оважень.

Реєстр������ор несе ві��пові��ал��ніст�� за внесе��ня, збереж��ння�� та захист пе��сональ��их ��аних заявника.

4.2. Публічн��й доступ до Реєстр�� розміще��ий на офіці��ному веб-����йті Вінницької міської ради���� www.vmr.gov.ua та міс��ить виключно на��тупну інфор����ацію: реєстраційний ном����, ��ату та час реєстрації; ім’я, по батькові, частково зашифровані серію ���� номер с����ідоцтва про н��родження, а також вибір дошкільно��о нав��ального закладу (приналежність до пільгової ка��е��орії), вікову гру���� та рік вступу.

 

5. Прикін��еві п��л��ження

5.1. Внес��ння відомостей до Реєстру, доступ до інформації офіц������йн������го сайту ��еєс��ру www.vmr.gov.ua в����буває��ься на безоплатні�� ос��ові.

5.2. Особи, винні в порушенні ����орядку внесення інформ��ц��ї до ��е������тру та поряд���� прийому дітей до ДНЗ несуть від��овіда��ьніст�� згідно з чинни�� зако������дав������о���� України.

 

 

 

��ерую����й справами ��ико��кому            ����      ������       ������ ��  ��    ����    С. Чорнолуцький

 

 

��

 

 Календар постів
Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Випадковий мульт

Return to Top ▲Return to Top ▲