postheadericon За��итання

Якщо у Вас виникли запитання, звертайтеся, будь ласка, за телефоном «Цілодобової варти» 15-60 чи на електрону адресу support@vmr.gov.ua.

Запитання

Відповідь

1

Як мен�������������� зареєструватися у разі від����������ут����������������������сті електронної адреси? В полі «електронна адре��а»  введіть адрес�� службової поштової скриньки dnz@vmr.gov.ua. У разі з��іни статусу з Вами зв’яжуться ��редставники дитячого садочку або оператор департаменту освіти.

2

В ре��страційній формі вказувати адресу проживання чи реє��трації? Вказуйте адресу, за як��ю Вас можна знайт�� у разі потреби.

3

Де можна вказати час, коли ми хочемо піти ��о са��очка? �� полі «����������иміт�������������� Ви мо����т���������������������������� написати бажани������������������������������������ час ��сту����у дитини до дитячого са��оч������у. Прог��ам���� автоматич��о ��е��стру������ рік вступу станом на 1��ер����ня: група раннього вік�� – до 3 років, молодша група – від 3 до 4 років, середня – від 4 до 5 рокі��, старша – від 5до 6 р��ків.

4

Чи обов’язково приходити до ��іської ради, щоб зареєструват��ся до дитячого садочка? Необов’язково, якщо у В��с є дос��уп до Інте��нету, Ви самостійно може��е зареєструва��ися на сайті ��ін��иц������������ої міс��кої ради.

5

Як зареєструвати ����явку, я��що свідоцтво ����ро народження вид����н�� в ��н����й країні? У ра��і наявнос����������і с��ідоцт��а про на��одже����н�� з ��нших країн ��еєс��ра��і�������������� картка в пол���� ��сер��я і ��омер свідоцтва�� з��пов����ює����с�� наступним чи��ом:

����ерія

номер

9-ПО

(перші великі 2 літери від назви краї��и, Португалія – ПО, США – СШ.

«9-» не змін��єт��ся )

6 останніх цифр оригінального сві��о��тва про народження. Я��що �� н��мері свідоцтва м��нше 6 цифр, наприклад 1456, ��о записується 001456.

Пови��н�� бути обов’язково 6 цифр.

9-ВЕ (Великобританія)

459876

6

Якщо старш�� дитина ��одить до ць��го садочка, де ��р�� ц�� можна вказати? В полі «Примітка» Ви можете вказати дану інформацію.

7

Коли буде ������мінен�� статус? Статус ����д������ змінено напр��кі��ц���� серпня – ��оч����к�� в��ресня, коли ����рмуютьс�� групи. Проте, у ��азі наявності вільн������х місць в дитячому садочку, зміна статусу мож�� відбутися протяг��м року, про що Вам ��уд�� повідомлено ли��то������������ н�� Ваш�� електронну адр��су. Відслі��ковуйте Ваш статус на ����������і.

8

При реєстрації ми не в����������а����али електронну ����ресу, яким чином ми взнаємо ��ро зміну статусу? Про зміну ��татусу Вам повідомлять представни��и дитячого садочку або працівник деп����р��аме��ту освіти міської ради по телефону.

9

Куди �� коли нести документи на зарахування? З ��ом��нту отримання п��від��м��ення, що Ваш ста��ус змінено, Вам на��аєть��я 30 днів, щоб звернутися до адміністрації дитяч��г�� садочку щод�� зарахування Вашої дитини.

10

В реєстра��ійній формі вказувати м��кр��р����он проживання? В реєс����раці����ній формі Ви обираєте ����ікрорайон розташування дитячого садочку, до яко����о Ви бажаєт�� зарахувати Ваш���� дитину.

11

Як можна додат�� електронну адр��су до вже зареєстр��ваної заяв��и? Можете відправити до��а��кову інформацію на електроннy адресу support@vmr.gov.ua.

 

12

Ми заре��с��ров��ні 120, а в садоч��у буде сфо����мов��н�� тільки 3 ����рупи, це означає, що ми залишимося ����з садочка? В та��о������ разі Вам буде ��апропонований дитячий садочок, який знаходиться �� вибраному Вам�� мікрорайоні і де є в наявності місця. Перед ре����ст��ацією ознайомтесь з інформаціє�� щодо наповненості груп садочку.

13

При за��овненні реє��траційної форми з’являється повідо��������ення, що така дит����на вже зареєстрован������, ��о ��ам ро������ти? Да��и�� випадок свідчить, щ�� з метою реє��трації ������ декількох сад��чків, хто��ь сфальсифікував номер свідоцтва про народженн��. Зверніться до працівників д��па����аменту освіти міс��кої ради.

14

Де можна пропис��ти мобільний телефон одного з батьків? Ви ��ожете прописати ��о��ер м��більного теле��ону в п��л�� «Робочий телефо��» чи в полі «Домашній телефон» у разі й��го відсутності.

15

Якщо ми ��очемо відвідувати садо��о�� с��наторного т������у (��пеціальну групу), де потрібно ��е вказати? В ре����стр��ційній формі В�� ставити г������������чку в ��олі «Необх��дний са����чок  компенсую чого типу», далі обов’язково вказ����т�� вид фізичного порушення (вада зор��, вада опорно-рухового апарату тощо).

16

Як отримати н��прав��������ня департаменту ос��іти до садочка санаторного ��ипу чи спеці��льної групи? Для зар��хування до санато��ного садоч��у (спеціальної групи) Вам необхідне направл����ня департаменту ��світи. Післ�� зміни статусу Ви под����єте до Прозо��о��о о��іс�� Ві��ниц������ої міської ����ди н��ступні д��кументи:

  • свідоцтв�� про народжен��я (копія);
  • паспорт одного з батьків (копія);
  • ідентифі����ацій��ий код (копія);
  • висновок п��������и��олого-медико-пед����го��ічної консультації м. Ві��ниці або ��аключення лікувально-��онтрол����ної комісії тери��оріально��о лікувально-пр��філактично��о закладу ��и тубдиспансеру.

17

Чи є пільги в одино��ої матері? Пільги при зарахуванні до дитячого садочку мають вдови та вд��вці.

18

Чи потр��бно реєструва��ися до відомчи�� т�� приватних ��адоч��ів? В м. Вінниці функ��іонує 1 відомчий ��адочо�� (��НЗ № 39) та 3 п��������ватних садочка («АІСТ», «Дельфін» та Св. Миколая), до яких не потрібно ре��ст����ува��ися. З����е��тайт����я до ад��іні��трації навчальних з��к��адів щодо ��ар��х��ван����я.

 


Календар постів
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Випадковий мульт

Return to Top ▲Return to Top ▲